Privacy verklaring

Swart&Co Accountants gevestigd aan Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die wij met uw toestemming zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@swartenco.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Swart&Co Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bekijk Verwerkersovereenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Swart&Co Accountants verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@swartenco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Swart&Co Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten bij u te kunnen leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Swart&Co Accountants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Swart&Co Accountants) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Swart&Co Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Swart&Co Accountants verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Swart&Co Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een figuurlijke koekkruimel die een digitaal spoor achterlaat tijdens een bezoek op de website met uw desktop, telefoon of tablet. Deze cookies worden opgeslagen in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De AVG stelt vier verschillende soorten cookies, noodzakelijke-cookies, statistische cookie, voorkeurs-cookies en marketing-cookies.
• Noodzakelijke-cookies; deze cookies zorgen ervoor dat de website na behoren kan functioneren. Voor deze cookie is geen toestemming vereist.
• Statistische-cookies; deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker
• Voorkeurs-cookies; deze cookies zorgen ervoor dat jouw voorkeursinstellingen worden opgeslagen, zoals taalvoorkeur en het onthouden van artikelen in uw winkelmandje. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker
• Marketing-cookies; voor het laten zien van informatie van derden, denk aan Youtube-videocontent, Facebook posts of afbeelding van een externe website (embedded content). Zonder toestemming van u, kan de website deze content niet tonen. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker

Swart&Co Accountants maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam Aanbieder Soort Doel Vervaldatum Type
Google Analytics Google Statistisch Analyseren website gebruik bezoeker 2 jaar http
Typekit by Adobe Adobe Noodzakelijk De gegevens die zijn ontvangen van websites van derden waarbij lettertypen uit de Typekit zijn gebruikt, worden door Adobe gebruikt voor de Typekit-service. Dergelijke gegevens worden ook gebruikt voor het diagnosticeren van problemen met levering of downloaden en voor het betalen van letteruitgeverijen Sessie pixel

Swart&Co Accountants maakt gebruik van google analytics cookies. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, “gegevens delen” is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen om geen cookies meer op te slaan of uw cookies te verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten gebruiken van onze website. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.
Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.
In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit met u op een duidelijke en opvallende wijze communiceren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Swart&Co Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swartenco.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Swart&Co Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Swart&Co Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@swartenco.nl.

Contactgegevens:

Swart&Co Accountants
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen

Postbus 336
1180 AH Amstelveen
020-5456121

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019.