Toepassing legessanctie

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat binnen tien jaar na de vaststelling van een bestemmingsplan een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Als de gemeenteraad niet binnen tien jaar een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld, vervalt de bevoegdheid
tot het invorderen van leges voor door het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Een redelijke uitleg van deze bepaling houdt in dat niet alleen de bevoegdheid tot invordering vervalt, maar ook de bevoegdheid om dergelijke
leges op te leggen. Of deze legessanctie in een bepaald geval van toepassing is, hangt af van het antwoord op de vraag of de termijn is verstreken op het moment waarop een aanvraag door de gemeente in behandeling wordt genomen.

De legessanctie is niet alleen van toepassing op het in behandeling nemen van aanvragen voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten die passen binnen het oude bestemmingsplan, maar ook op aanvragen voor een vergunning voor activiteiten die in strijd zijn met
dat bestemmingsplan. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Het vereiste verband met het te oude bestemmingsplan bestaat ook in dergelijke gevallen. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is één door het gemeentebestuur
verstrekte dienst. Dat betekent dat bij een te oud bestemmingsplan in het geheel geen leges mogen worden berekend, ook al moet het gemeentebestuur in het kader van de behandeling van de aanvraag werkzaamheden van verschillende aard verrichten.

Deel deze pagina: