Motie aanpassing fiscale eenheid

Dubbele verliesneming

Bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid (FE) in de vennootschapsbelasting heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. In de motie wordt het kabinet gevraagd om dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten een fiscale eenheid maar binnen een concern onmogelijk te maken. De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief uiteengezet hoe hij aan deze motie uitvoering zal geven.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel aanpassing FE bevat een bepaling die dubbele verliesneming bij vorderingen van een tot de FE behorende maatschappij moet voorkomen. Het betreft verliesneming op vorderingen op een tussen-, of topmaatschappij of een buitenlandse belastingplichtige maatschappij. De verliezen op een dergelijke vordering komen bij de FE niet in aftrek wanneer zij verband houden met verliezen die elders binnen de FE worden of zijn geleden. De staatssecretaris legt de motie zo uit dat de bedoeling is om de wet zodanig aan te passen dat alle vorderingen van een tot een FE behorende maatschappij op andere maatschappijen die tot hetzelfde concern behoren als de moedermaatschappij van de FE onder de in het wetsvoorstel opgenomen regeling vallen. Dit kan worden bereikt door de in het wetsvoorstel opgenomen bepaling uit te breiden naar vorderingen op alle verbonden lichamen, ongeacht hun vestigingsplaats. Verliezen op vorderingen van een tot de FE behorende maatschappij op een verbonden lichaam kunnen dan niet (meer) in aftrek worden gebracht indien deze verband houden met verliezen die bij een andere maatschappij binnen die FE worden of zijn geleden.

De staatssecretaris stelt voor om deze gedachte uit te werken en de Tweede Kamer hierover in het voorjaar van 2017 nader te informeren.

Deel deze pagina: