Eindejaarstips 2023 deel 2

Url gekopiëerd!
Eindejaarstips 2023 deel 2

Tips voor de werkgever

1. Maak gebruik van de werkkostenregeling

Maak gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling en bepaal zelf wat u onbelast aan uw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Het bedrag dat u onbelast mag besteden is over het fiscale loon tot en met €400.000 3,0%. Over het bedrag van de loonsom boven €400.000 is de vrije ruimte 1,18%. Komt het bedrag dat u onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen. Conform het antwoord van de staatssecretaris wordt de vrije ruimte tot een fiscaal loon van €400.000 per 2024 weer verlaagd van 3,0% naar 1,92%.

2. Maak gebruik van gerichte vrijstellingen

U kunt ook onbelast vergoedingen verstrekken zonder dat deze ten koste gaan van de vrije ruimte. U maakt dan gebruik van de gerichte vrijstellingen zoals:

 • abonnementen voor openbaar vervoer;
 • reiskosten tot €0,21 per kilometer (wordt volgens het Belastingplan 2024 per 2024 verhoogd naar €0,23 per kilometer);
 • verhuiskosten vanwege werk;
 • maaltijden bij overwerk;
 • aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

3. Let op bijtelling auto van de zaak

Indien u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, dan dient u rekening te houden met een bijtelling voor het privégebruik. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto met tarieven van 16% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het verlaagde percentage van 16% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten. Voor andere nulemissie-auto’s geldt de 16% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van €30.000 (bij eerste toelating in 2023). Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

4. Let op bijtelling fiets

Indien u een fiets ter beschikking stelt aan uw werknemer en de fiets wordt ook privé gebruikt, dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor privégebruik. De bijtelling is jaarlijks 7% van de adviesprijs van de fiets, inclusief btw.

Let op

Mocht u de adviesprijs niet kunnen achterhalen dan kunt u uitgaan van de adviesprijs van een vergelijkbare fiets.

Tips voor de dga

5. Let op gebruikelijk loon

Indien u werkzaam bent in uw BV waarin u een aanmerkelijk belang hebt dan wordt u geacht een bepaald loon te genieten, het gebruikelijk loon. Dit loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
 • ten minste €51.000 (2023).

6. Ontvang nog een dividenduitkering

U kunt in 2023 nog een dividenduitkering ontvangen tegen een tarief van 26,9%. Met ingang van 1 januari 2024 gaat dit tarief echter veranderen. Volgens het amendement op het Belastingplan gaat voor dividenduitkeringen boven de €67.000 het tarief omhoog naar 33%. Voor bedragen tot €67.000 gaat het tarief naar beneden, namelijk 24,5%.

7. Verreken uw verlies uit aanmerkelijk belang

Indien uw inkomen uit aanmerkelijk belang negatief is dan kunt u dit verlies verrekenen met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor en vervolgens met positief inkomen uit aanmerkelijk belang in de komende zes jaar (voor zover aanwezig).

Let op

Mocht uw verlies uit aanmerkelijk belang niet te verrekenen zijn omdat u geen aanmerkelijk belang meer heeft, dan kunt u uw verlies uit aanmerkelijk belang onder voorwaarden om laten zetten in een belastingkorting.

Btw-tips

8. Ga na of u in aanmerking komt voor de kleineondernemingsregeling

U kunt gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR) als u niet meer dan €20.000 omzet hebt behaald dit jaar. U hoeft dan, als u voldoet aan alle voorwaarden, geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer. Wel kunt u dan ook geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

9. Houd rekening met de factuureisen

Ga na of de facturen voldoen aan de eisen voor de btw. De factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw volledige naam en die van uw afnemer;
 • uw volledige adres en dat van uw afnemer;
 • uw btw-identificatienummer;
 • uw KVK-nummer, indien aanwezig;
 • een factuurnummer;
 • welke goederen en aantal goederen geleverd;
 • welke diensten en omvang;
 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;
 • het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde goederen of dienst.

Let op

Bij internationale leveringen of diensten binnen de EU gelden aanvullende voorwaarden.

10. Vraag btw op oninbare vorderingen terug

Indien u de factuur heeft verzonden dan moet u de btw die vermeld staat op die factuur tijdig voldoen op aangifte. Mocht uw klant de factuur niet of maar gedeeltelijk betalen, dan is uw vordering mogelijk (gedeeltelijk) oninbaar. U heeft dan dus onterecht btw betaald. U kunt deze btw terugvragen, zodra het zeker is dat uw vordering oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd één jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur.

11. Vergeet uw btw-correctie niet

Ga na of u dit jaar of in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw heeft aangegeven. U bent namelijk verplicht dit te melden. Wijzig dan uw aangifte met het formulier ‘Suppletie Omzetbelasting’.

Let op

Indien blijkt dat door de correctie van uw aangifte u  €1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte.

Tips voor alle belastingplichtigen

12. Heeft u wel of geen fiscale partner?

Ga na of u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als fiscale partner dit jaar. Het fiscaal partnerschap betekent dat u samen aangifte kunt doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten kunt verdelen. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn fiscale partners voor de inkomstenbelasting als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 • Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten.
 • Zij hebben samen een kind.
 • Een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
 • Zij zijn aangemeld als partners voor een pensioenregeling.
 • Beide partners zijn eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.
 • Een minderjarig kind staat ook ingeschreven op hetzelfde woonadres en er kan geen zakelijke huurovereenkomst tussen de samenwonenden worden overlegd.
 • Zij waren vorig kalenderjaar al fiscale partners.

13. Komt u in aanmerking voor persoonsgebonden aftrek?

Mocht u extra uitgaven hebben dan kunt u deze aftrekken van uw inkomstenbelasting indien deze worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrekposten. Het gaat hierbij om betaalde partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte personen en giften.

De persoonsgebonden aftrek komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 32% in 2023) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 26,9% in 2023). Houd er verder rekening mee dat de persoonsgebonden aftrek in 2023 nog slechts tegen maximaal 36,93% aftrekbaar is.

14. Houd rekening met belasting over uw vermogen

Ga na hoe hoog uw vermogen is dit jaar. Is uw vermogen niet hoger dan uw heffingsvrij vermogen? Dan heeft u geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Het heffingsvrij vermogen is €57.000 per persoon (in 2023). Dus voor u en uw fiscaal partner samen €114.000. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3. Daarvoor gelden dan de volgende rendementspercentages voor 2023:

 • bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36% (voorlopig);
 • beleggingen/andere bezittingen: 6,17% (staat vast);
 • schulden: 2,57% (voorlopig).

Over het berekende rendement betaalt u 32% inkomstenbelasting in box 3. Bij amendement op het Belastingplan wordt dit tarief in 2024 verhoogd naar 36%.

15. Overweeg een schenking

U kunt dit jaar nog een vrijgestelde schenking doen van €2.418 per persoon. U kunt als ouder een hoger vrijgesteld bedrag aan uw kind schenken van €6.035.

Let op

Partners, zoals ouders of grootouders, worden gezien als één schenker.

16. Overweeg een schenking voor eigen woning

U kunt nog dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de verhoogde vrijstelling voor de schenking voor een eigen woning. De eenmalig verhoogde vrijstelling bedraagt in 2023 €28.947 (de ‘jubelton’ is in 2022 afgeschaft). De schenkvrijstelling eigen woning wordt conform het Belastingplan per 2024 helemaal geschrapt.

De schenking dient te worden geschonken aan de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar, of partner van de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar. Ook hebben ze beiden niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker.

17. Schaf dure aankopen nog dit jaar aan

Bent u van plan binnenkort een dure aankoop te doen, dan kan het fiscaal lonen om deze aankoop uiterlijk 31 december 2023 te doen en te betalen. U verlaagt zodoende uw vermogen en vermindert zo de box 3-heffing.

18. Denk aan groen beleggen

U kunt ook uw box 3-vermogen verlagen door groen te beleggen. Voor groene beleggingen geldt voor 2023 een vrijstelling in box 3 van maximaal €65.072. Heeft u een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€130.144). Bij amendement op het Belastingplan wordt deze vrijstelling versoberd naar €30.000 per persoon met ingang van 1 januari 2025.

19. Bundel uw zorgkosten

U kunt uw zorgkosten in aftrek brengen in de inkomstenbelasting tegen een tarief van 36,93%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u al kosten gemaakt maar komt u onder de drempel? Overweeg dan om bijvoorbeeld de geplande aankoop van een prothese of steunzolen nog dit jaar te doen zodat u over de drempel komt.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen? Ik help u graag.
Pauline Bloemberg-Hirs
Partner