De verzekeringsplicht van de DGA

Url gekopiëerd!
De verzekeringsplicht van de DGA

De verzekeringsplicht van de DGA is een onderwerp waar we regelmatig vragen over krijgen. Een onjuiste beoordeling kan grote financiële gevolgen hebben in de vorm van naheffing van premies werknemersverzekeringen door de Belastingdienst. Ook kan het zijn dat er wel premies zijn betaald, maar de DGA toch geen uitkering ontvangt van het UWV.

Werknemer voor de werknemersverzekeringen
Een werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals de WW, ZW en WAO/WIA.
In deze werknemersverzekeringswetten is bepaald dat de arbeidsverhouding van een DGA niet als dienstbetrekking wordt beschouwd.

In de Regeling aanwijzing DGA 2016 (de Regeling) wordt nader geregeld wie als DGA kan worden beschouwd en dus niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
De Regeling is echter slechts van toepassing op de statutair bestuurder van een vennootschap (BV). Niet iedere directeur is ook bestuurder. Een bestuurder is benoemd bij de oprichting van de vennootschap of door de algemene vergadering van aandeelhouders en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Volgens de Hoge Raad staat een bestuurder die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor een BV formeel onder gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook als de bestuurder vanwege zijn aandelenbezit doorslaggevende zeggenschap heeft in die algemene vergadering.
Dat betekent dat een bestuurder die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de bv, verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, tenzij hij door de Regeling als DGA wordt aangemerkt.

Familie van de DGA
Hoe werkt de beoordeling bij familie van de DGA, bijvoorbeeld een partner? Meestal is de partner geen bestuurder van de bv, waardoor de Regeling niet van toepassing is. Dat is – volgens de toelichting op de Regeling – pas het geval als de partner bestuurder is én ten minste één aandeel houdt.
Dat wil echter niet zeggen dat de partner die geen bestuurder is, dan dus verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Als eerste moet immers worden beoordeeld of de partner werknemer is. Hierbij kan de familieverhouding een rol spelen.
Als de partner onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids)voorwaarden werkt dan gebruikelijk zou zijn, is hij of zij niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam.

Bijvoorbeeld als de partner:

  • een andere beloning ontvangt dan gebruikelijk
  • als enige meedeelt in de winst
  • op andere dan gebruikelijke uren werkzaam is
  • naast de DGA als enige zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering

Als de voorkeur bestaat om de partner wel verzekerd te laten zijn, dan moet een arbeidsovereenkomst opgesteld worden waarin arbeidsvoorwaarden staan die ook voor ‘gewone’ werknemers (zouden) gelden.

Managementovereenkomsten
Het komt regelmatig voor dat bij de beoordeling van een managementovereenkomst tussen een holding en een werk-bv, direct wordt beoordeeld of de persoon die de managementwerkzaamheden verricht bestuurder is en al dan niet onder één van de uitzonderingen van de Regeling aanwijzing DGA valt.

Daarbij wordt dan vergeten dat je pas aan de Regeling toekomt, nadat is vastgesteld dat betrokkene werknemer is. Dat hoeft niet het geval te zijn. Een managementovereenkomst is immers een overeenkomst van opdracht tussen 2 vennootschappen en is dus geen arbeidsovereenkomst.

 

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester