Belastingheffing liquidatie-uitkering

Url gekopiëerd!
Belastingheffing liquidatie-uitkering

De houder van een aanmerkelijk belang moet over de voordelen uit het aanmerkelijk belang inkomstenbelasting betalen in box 2. Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij 5% of meer van het geplaatste aandelenkapitaal van een bv of nv bezit. Het tarief in box 2 bedraagt momenteel 25%.

Een inwoner van België ontving bij de liquidatie in 2006 van een in Nederland gevestigde bv een bedrag van € 1,38 miljoen aan liquidatie-uitkering. De Nederlandse Belastingdienst merkte de liquidatie-uitkering aan als belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Op grond van het Belastingverdrag met België was de belastingheffing beperkt tot een tarief van 15%.

De belastingheffing over de liquidatie-uitkering door Nederland is volgens Hof Den Bosch niet in strijd met de Europeesrechtelijke vrijheid van kapitaalverkeer. Dat oordeel is juist, aangezien van een Nederlandse aanmerkelijkbelanghouder 25% belasting zou worden geheven. Van een inwoner van België wordt slechts 15% geheven, zodat een niet-inwoner niet zwaarder wordt belast dan een inwoner van Nederland.

Het feit dat België, in afwijking van het verdrag geen vrijstelling maar een beperkte verrekening ter voorkoming van dubbele belasting verleent, levert geen strijd op met de vrijheid van kapitaalverkeer.

Er is geen sprake van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling omdat een inwoner van België, die zijn aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde bv verkoopt, niet is gelijk te stellen met een Belgische aanmerkelijkbelanghouder die een liquidatie-uitkering van de vennootschap ontvangt. Bij een vervreemding gaan de verkochte aandelen van het vermogen van de vervreemder over naar het vermogen van een ander. Bij een liquidatie wordt de vennootschap ontbonden en worden de reserves in de vorm van een liquidatie-uitkering aan de aandeelhouders uitgekeerd. Na vervreemding blijft de Nederlandse belastingclaim op de in de aandelen besloten liggende reserves behouden. Bij liquidatie van de vennootschap gaat de Nederlandse belastingclaim op de in de aandelen besloten reserves verloren. Deze claim wordt dan geldend gemaakt door belastingheffing over de liquidatie-uitkering.