Eigenrisicodragerschap 2022

Werkgevers die per 2022 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal tien jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Eigenrisicodragerschap 2022

Werkgevers kunnen er twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet in beide gevallen 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2022 is dus 1 oktober 2021.

Eigenrisicodragers betalen geen Whk-premie

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV. Zij dragen dan ook gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit een deel voor ZW en een deel voor de WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten.

Eigenrisicodragerschap 2022

Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van die verzekeringen betalen dat deel van de premie dus niet. UWV betaalt in dat geval ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte werknemers of ex-werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten zijn – maximaal tien jaar – voor de eigenrisicodrager zelf. Veel eigenrisicodragers sluiten een particuliere verzekering af voor de WGA en ZW.

Houd bij terugkeer uit ERD rekening met hogere terugkeerpremie

Werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap op of na 1 januari 2022 terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekering, gaan hiervoor een hogere terugkeerpremie betalen. Deze hogere terugkeerpremie gaat naar verwachting gelden vanaf 1 januari 2023. Ook werkgevers die per 1 januari of 1 juli 2022 overstappen, betalen vanaf 2023 die hogere premie, omdat de terugkeerpremie maximaal voor twee jaar geldt. Wie dit jaar nog overstapt, moet daarop letten! De wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Besluit WFSV) heeft ter consultatie op internet gestaan en is begin juli in concept goedgekeurd door de ministerraad. Het conceptbesluit ligt nu ter advies bij de Raad van State.

Advies van ondernemingsraad is nodig

Een werkgever die het eigenrisicodragerschap overweegt, doet er verstandig aan om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen en een strak verzuimbeleid na te leven. Hij moet de ondernemingsraad (OR) in de overweging betrekken, aangezien de OR adviesrecht heeft bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Als de organisatie van de werkgever de OR nog niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen overstap naar het eigenrisicodragerschap, is de deadline van hoogstwaarschijnlijk 1 oktober niet meer haalbaar.

Eigenrisicodragerschap OR

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore