Belastingplicht stichting

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijft. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om daarmee winst te behalen.

In een procedure over de belastingplicht van een stichting was niet in geschil dat aan de aanwezigheid van een organisatie van kapitaal en arbeid was voldaan. In geschil was of de stichting met haar activiteiten deelnam aan het economische verkeer. De rechtbank verwierp het standpunt dat de activiteiten van de stichting plaatsvonden in een besloten kring. Doelstelling van de stichting was het bevorderen van klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen. Om dat doel te bereiken benaderde de stichting ondernemingen die zich wilden laten certificeren. De doelgroep van de stichting was onbegrensd.

De stichting bestreed dat zij het oogmerk had om winst te behalen. In de eerste jaren van haar bestaan had de stichting overschotten behaald. Die waren nodig om een financiële buffer op te bouwen teneinde financieel onafhankelijk te blijven. Volgens vaste jurisprudentie is een winststreven aanwezig indien feitelijk winst wordt behaald en dat niet het gevolg is geweest van incidentele factoren. Van een winstoogmerk is ook sprake indien het oogmerk statutair niet is gericht op het behalen van winst maar er structureel sprake is van vermogensoverschotten. De reden voor het streven naar het behalen van winst en de bestemming van de winst doen niet ter zake. Naar het oordeel van de rechtbank had de stichting een winststreven, aangezien zij in de jaren 2012 tot en met 2015 structureel aanzienlijke overschotten heeft behaald.

De uitkomst van de procedure was dat de stichting subjectief vennootschapsbelastingplichtig is.

Deel deze pagina: