Beantwoording vragen verbeteropties giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord van de Eerste Kamer, die zijn gesteld naar aanleiding van zijn brief over de uitwerking van verbeteropties voor de giftenaftrek en de ANBI- en SBBI-regeling. SBBI’s zijn sociaal belang behartigende instellingen. De door een SBBI ontvangen giften, erfenissen en legaten zijn vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Het aantal SBBI’s is niet geregistreerd. Sinds 2012 bestaat de mogelijkheid van aftrek van eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI’s. Die regeling is bedoeld om SBBI’s financieel te ondersteunen bij een bijzondere gelegenheid en aan de financiële ondersteuning dezelfde fiscale voordelen te geven als aan schenkingen aan een ANBI. Er zijn slechts enkele steunstichtingen SBBI’s.

Giften van een bv aan een ANBI, die zijn gedaan op persoonlijke motieven van de aandeelhouder, kwalificeren als middellijke uitdeling. In een beleidsbesluit uit 2016 is een goedkeuring opgenomen. Tot het wettelijke maximum van de giftenaftrekbepaling in de vennootschapsbelasting worden giften aan ANBI’s niet als middellijke uitdeling in aanmerking genomen, op voorwaarde dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap in de ANBI heeft.

De giftenregeling in de vennootschapsbelasting kent een plafond van 50% van de winst, maar maximaal € 100.000. De staatssecretaris ziet er niets in dat te verruimen tot alleen 50% van de winst. Het laten vervallen van het plafond van € 100.000 leidt naar verwachting tot minder belastingopbrengst en kent het risico dat de giftenaftrek wordt ingezet als fiscaal besparingsinstrument.

Bi de schenking van een aanmerkelijk belang aan een ANBI moet de aandeelhouder in beginsel inkomstenbelasting in box 2 betalen. De schenking is een vervreemding van aandelen. Belastingheffing kan worden vermeden als de aanmerkelijkbelanghouder een periodieke gift doet van een bepaald bedrag en de termijnen voldoet door overdracht van een deel van zijn aandelen. De termijnen zijn dan aftrekbaar zodat per saldo de aanmerkelijkbelangheffing wordt gecompenseerd. De staatssecretaris neemt de suggestie om de aandeelhouder bij de schenking van een aanmerkelijk belang geen belasting in box 2 te laten betalen niet over. De wettelijke regeling zou door deze suggestie gecompliceerder worden. Er is een bijzondere regeling in box 2 nodig, met een aanvullende regeling in de giftenaftrek om te voorkomen dat dubbel voordeel wordt genoten.

Deel deze pagina: