Overgangsregeling pensioenen in verdrag met VK

Het huidige verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met het Verenigd Koninkrijk wijst het heffingsrecht over pensioenen toe aan het woonland. Het verdrag dateert van 2008 en is in werking getreden op 25 december 2010. Het verdrag kent een overgangsregeling voor reeds ingegane pensioenen. Deze overgangsregeling geeft de mogelijkheid om het oude verdrag van 1980 toe te passen. Het heffingsrecht onder het oude verdrag kwam toe aan de bronstaat.

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen over de uitleg van de overgangsregeling. Hof Amsterdam oordeelde eerder in de procedure dat de overgangsregeling niet van toepassing is als er nog geen betalingen zijn gedaan uit hoofde van de pensioenregeling, ondanks dat de ingangsdatum van het pensioen voor de datum van inwerkingtreding van het nieuwe verdrag lag. De eerste betalingen uit hoofde van de pensioenregeling vonden pas geruime tijd na de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag plaats. Volgens de Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad is die uitleg niet in lijn met de context en de strekking van de regeling. De verdragsluitende partijen wilden vermijden dat de genieter van een ingegaan pensioen vanwege het nieuwe verdrag zou worden geconfronteerd met een overgang van de belastingheffing van de ene staat naar de andere. De A-G meent dat het beroep in cassatie gegrond is. De Hoge Raad deelt de opvatting van de A-G niet. Volgens de Hoge Raad wordt de belanghebbende niet als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag geconfronteerd met een gewijzigde heffing over zijn overheidspensioen, maar als gevolg van zijn verhuizing naar Nederland. Op die situatie ziet de overgangsregeling van het verdrag niet. Het hof heeft daarom terecht geoordeeld dat de overgangsregeling niet van toepassing is.

Deel deze pagina: