KIA voor maat in maatschap

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA zolang het investeringsbedrag tussen de onder- en de bovengrens ligt. In 2019 gaat het om een bedrag aan KIA van € 16.051 bij investeringen van meer dan € 57.321, maar niet meer dan € 106.150. Bij investeringen door samenwerkingsverbanden als maatschappen is het totaalbedrag van de investeringen bepalend voor de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het daarbij behorende bedrag van de KIA wordt verdeeld over de maten.

In een procedure bij de Hoge Raad was in geschil hoe de KIA moet worden berekend voor een ondernemer, die lid is van een maatschap, en die naast de investeringen door de maatschap heeft geïnvesteerd in buitenvennootschappelijk vermogen. De maatschap heeft in 2013 voor € 40.517 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. De ondernemer heeft in dat jaar voor € 56.515 geïnvesteerd in buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Alle investeringen kwalificeren voor KIA. In 2013 bedroeg de KIA € 15.470 bij investeringsbedragen van meer dan € 55.248 maar niet meer dan € 102.311.

De inspecteur berekende de KIA op € 10.085. Dit was een evenredig deel van het vaste bedrag aan KIA volgens de tabel. Dat bedrag was bepaald in de verhouding van de aan de ondernemer toe te rekenen investeringen (1/6 x € 40.517 plus € 56.515) en het totaal van het door de maatschap en de ondernemer geïnvesteerde bedrag (€ 97.032).

De Hoge Raad berekende de KIA door de investeringen van de maatschap en de investering in buitenvennootschappelijk vermogen bij elkaar op te tellen. Daardoor had deze maat recht op het vaste bedrag aan KIA van € 15.470. De Hoge Raad volgde daarmee de opvatting van de Advocaat-generaal in zijn conclusie. In deze casus viel zowel het totale bedrag van de samengetelde investeringen als het investeringsbedrag van de ondernemer zelf binnen de bandbreedte waarvoor het vaste bedrag aan KIA geldt. Noch de tekst van de wet, noch de wetsgeschiedenis geeft dan aanleiding om te veronderstellen dat aan een ondernemer dan een lager bedrag aan KIA toekomt.

Deel deze pagina: