Wijzigingsprotocol verdrag met Denemarken

Op 9 mei 2018 is een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken tot stand gekomen. Dit wijzigingsprotocol is besproken met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. In antwoord op de vraag op welke onderdelen het wijzigingsprotocol afwijkt van de OESO-richtlijnen heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat, in overeenstemming met het Nederlandse verdragsbeleid, een bronstaatheffing is opgenomen voor fiscaal gefacilieerde pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten. Het OESO-Modelverdrag gaat uit van een woonstaatheffing. Er geldt een overgangsregeling voor bestaande gevallen.

Het wijzigingsprotocol bevat een bepaling die het mogelijk maakt informatie op verzoek, spontaan of automatisch uit te wisselen. Op grond van de administratieve bijstandsrichtlijn wordt binnen Europa automatisch informatie uitgewisseld. Denemarken en Nederland verstrekken elkaar over en weer automatisch informatie over financiële rekeningen van rekeninghouders die in het andere land wonen.

Omdat geen van beide landen een vermogensbelasting kent, zijn in het verdrag geen afspraken gemaakt over de verdeling van heffingsrechten op dit punt. Dubbele belastingheffing kan zich niet voordoen. Het invoeren van een vermogensbelasting kan aanleiding geven om over aanpassing van het belastingverdrag te onderhandelen.

Deel deze pagina: