Controlestrategie aangiften vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een krantenartikel over de controle van risicovolle aangiften door de Belastingdienst. De Belastingdienst is een uitvoerings- en toezichtorganisatie. Om naleving te bevorderen en niet-naleving tegen te gaan, beschikt de Belastingdienst over een uitvoerings- en toezichtstrategie. Deze strategie komt erop neer op het streven naar een zo groot mogelijke bereidheid van burgers en bedrijven om de regels na te leven, zonder dwingende en kostbare acties van de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt voortdurend keuzes over de inzet van de beschikbare capaciteit. Het is onmogelijk om op alle individuele gevallen gericht toezicht uit te oefenen. Daarom wordt risicogericht toezicht gehouden.

De aangiften Vpb van mkb-ondernemers worden eerst geautomatiseerd beoordeeld op aanwezige risico’s. Dat gebeurt op basis van selectieregels, die jaarlijks worden aangepast. Bij het merendeel van de aangiften worden geen relevante risico’s gedetecteerd. De aanslagen worden conform deze aangiften opgelegd. Van de ontvangen Vpb-aangiften wordt circa 17% uitgeworpen wegens gedetecteerde risico’s. Deze aangiften hoeven niet onjuist te zijn. Deze aangiften worden automatisch verdeeld op basis van risicoprofielen. De aangiften uit de categorie met de hoogste risico’s worden inhoudelijk beoordeeld door ervaren vaktechnische medewerkers. Aangiften met risico’s, die nadere analyse vragen, worden in een later stadium nogmaals beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling worden de aangiften handmatig inhoudelijk beoordeeld of automatisch afgedaan. Aangiften, die nadere analyse behoeven, betreffen ondernemers, die geld lenen van hun vennootschap, de aangifteplicht van stichtingen en verenigingen en emigrerende ondernemers.

Naast het risicogericht toezicht wordt jaarlijks een aselecte steekproef gehouden op mkb-ondernemingen. In dat kader worden in 2019 2.250 boekenonderzoeken gedaan, waarbij onder meer wordt gekeken naar de juistheid en volledigheid van de aangiften vennootschapsbelasting. In totaal doet de Belastingdienst jaarlijks circa 20.000 boekenonderzoeken.

Deel deze pagina: