Schenking binnen huwelijk

Een schenking is iedere handeling waardoor een ander ten koste van het vermogen van degene, die de handeling verricht, wordt verrijkt. Over het bedrag van een schenking wordt schenkbelasting geheven voor zover op de schenking geen vrijstelling van toepassing is.

De Belastingdienst legde een aanslag schenkbelasting op naar aanleiding van een verrekening van huwelijkse voorwaarden. Het echtpaar was met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen getrouwd. Het vermogen van de man was vrijwel geheel afkomstig uit zijn voorhuwelijks vermogen. Tijdens het huwelijk sloot het echtpaar een overeenkomst met als titel verrekening. Daarin stond dat de man op grond van de aanwas van het gezamenlijk vermogen tijdens het huwelijk een bedrag van € 10 miljoen aan de vrouw verschuldigd was. Korte tijd later gingen de bedrijven van de man en hijzelf failliet. De huwelijkse voorwaarden kenden niet de mogelijkheid van een tussentijdse verrekening of verdeling. Volgens de Belastingdienst was er geen vermogen dat voor verrekening in aanmerking kwam.

Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat met de overeenkomst een vordering van de vrouw op haar man was ontstaan, die niet op de huwelijkse voorwaarden was gebaseerd. Daardoor heeft een vermogensverschuiving van de man naar de vrouw plaatsgevonden. De man is door de vermogensverschuiving verarmd en zijn vrouw verrijkt. Volgens het hof was voldaan aan de voor een schenking vereiste vrijgevigheid en dus was sprake van een schenking.