Inkoop aandelen tegen overdracht onroerende zaken

Een levering van goederen is de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken. Een levering van goederen vindt plaats onder bezwarende titel wanneer tussen leverancier en koper een rechtsbetrekking bestaat, waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. De door de leverancier ontvangen prijs moet de werkelijke tegenwaarde van het geleverde goed vormen.

Overdracht van eigendom

Het Hof van Justitie EU heeft de vraag beantwoord of de overdracht van onroerende zaken als tegenprestatie voor de inkoop van aandelen door een nv een aan de btw onderworpen levering van goederen vormt. Volgens het Hof van Justitie EU zijn over en weer eigendomsrechten overgedragen en zijn beide partijen tegelijk als leverancier en als verkrijger bij de handeling betrokken. Er zijn over en weer prestaties uitgewisseld, waarvan de ene prestatie de tegenwaarde van de andere was. Anders dan de betrokken vennootschap eerder in de procedure aanvoerde was geen sprake van één enkele samengestelde transactie die bestond uit de intrekking van aandelen tegen betaling. Volgens het Hof van Justitie EU moeten beide handelingen van elkaar worden onderscheiden. Beide partijen hebben bij hun rechtsbetrekking een dubbele hoedanigheid, namelijk die van leverancier en van verkrijger.

Het Hof van Justitie EU merkt de overdracht van de eigendom van onroerende goederen als tegenprestatie voor de inkoop van aandelen door een nv aan als een aan de btw onderworpen goederenlevering onder bezwarende titel, voor zover deze onroerende goederen bestemd zijn voor de economische activiteit van diezelfde nv.

Deel deze pagina: