Beleidsbesluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting gepubliceerd. Het besluit is een samenvoeging van enkele eerdere besluiten. Nieuw in dit besluit zijn onderdelen over de vrijstelling bij omzetting krachtens inbreng door meerdere inbrengers in een bestaande nv of bv, de aanhoudingseis bij certificering van aandelen, de voortzettingseis bij een bedrijfsfusie en de verkrijging van aandelen bij een splitsing.

Inbrengvrijstelling
Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de inbreng van een onderneming in een nv of bv. Volgens de tekst van de wet geldt deze alleen voor de inbreng in een nieuw opgerichte vennootschap. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de vrijstelling kan worden toegepast bij inbreng in een bestaande nv of bv. De goedkeuring geldt onder voorwaarden. Op het tijdstip van overgang c.q. inbreng van de onderneming zijn alleen de inbrengers aandeelhouder van de nv of bv. Het vervreemdingsverbod van aandelen betreft alle aandelen die de inbrengers direct na de inbreng hebben in de nv of bv. Tenslotte moet aan de overige voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling zijn voldaan.

Certificering van aandelen
Na de inbreng van een onderneming in een nv of bv moet de inbrenger de aandelen ten minste drie jaar aanhouden. Bij certificering van de aandelen binnen de driejaarstermijn wordt niet meer voldaan aan de voorwaarden voor de inbrengvrijstelling. Dat is een ongewenst gevolg. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de vrijstelling van toepassing is, indien zowel de certificaten als de aandelen die het administratiekantoor heeft verkregen bij de certificering worden aangehouden tot aan de driejaarstermijn is voldaan.

Voortzettingseis bij fusie verkregen onderneming
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een bij fusie verkregen onderneming geldt slechts als de onderneming wordt voortgezet. Gebeurt dat niet dan moet alsnog overdrachtsbelasting worden betaald. Hierop geldt een uitzondering voor de situatie waarin een bij fusie verkregen onderneming wordt overgedragen in het kader van een interne reorganisatie of een splitsing. Deze uitzondering geldt ook bij vervreemding van de bij de fusie verkregen onderneming onder achterlating van de onroerende zaken. De overdracht moet dan wel plaatsvinden binnen een concern en de verkrijgende vennootschap moet de onderneming voortzetten voor het restant van de driejaarsperiode na de bedrijfsfusie.

Verkrijging aandelen bij splitsing
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt voor de aandelen die een onroerendezaaklichaam uitreikt bij de verkrijging onder algemene titel van onroerende zaken in het kader van een splitsing. Voorwaarde is dat de verkrijging onder algemene titel van de onroerende zaken is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het belang van de aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon in de waarde van de onroerende zaken mag niet wijzigen.

Deel deze pagina: