Nieuw besluit fiscale gevolgen zetelverplaatsing

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam vervangen. Het nieuwe besluit bevat een nadere toelichting van de aangifteplicht na zetelverplaatsing.
Zetelverplaatsing van een lichaam wil zeggen dat de werkelijke leiding over de activiteiten van het lichaam niet langer in Nederland wordt gevoerd. Bij zetelverplaatsing zal een fiscale eindafrekening moeten plaatsvinden. De eindafrekeningswinst omvat de stille en fiscale reserves en de aan de verplaatste onderneming toe te rekenen goodwill. Blijft een gedeelte van de onderneming in Nederland dan vindt partiële eindafrekening plaats.

Na zetelverplaatsing blijft een lichaam belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Wet Vpb bevat de fictie dat een naar Nederlands recht opgericht lichaam in Nederland is gevestigd. Daarom kan de Belastingdienst aangiftebiljetten uitreiken. Het lichaam is dan verplicht om aangifte te doen met opgave van alle gevraagde gegevens en bescheiden, zoals jaarstukken. De inspecteur gebruikt de bevoegdheid om na zetelverplaatsing een aangiftebiljet uit te reiken als er een mogelijk heffingsbelang of invorderingsbelang is. Is er geen heffingsbelang, dan kan de inspecteur afzien van het uitreiken van een aangiftebiljet. Er worden dan wel afspraken over informatieverstrekking bij relevante situatiewijzigingen gemaakt. Voorbeelden zijn adreswijziging, rechtsvormwijziging, liquidatie of andere vormen van beëindiging van de vennootschap.

Bij een rechtsvormwijziging na verplaatsing van de werkelijke leiding naar het buitenland blijft sprake van een naar Nederlands recht opgericht lichaam, tenzij de omzetting tot gevolg heeft dat het bestaan van het lichaam is beëindigd. Dat betekent in beginsel dat de Nederlandse belastingplicht blijft bestaan. De persoon, die met de verplaatsing van de werkelijke leiding is belast, is hoofdelijk aansprakelijk voor de ten tijde van het vertrek van het lichaam verschuldigde belasting. Deze aansprakelijkheid geldt niet wanneer deze persoon bewijst dat het niet betalen van de belasting niet aan hem te wijten is.

Deel deze pagina: