Lage huurprijs geen grondslag voor huurwaarde

De waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld op grond van de Wet WOZ. De WOZ is de waarde in het economische verkeer. Dat wil zeggen de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde voor de onroerende zaak zou zijn betaald. De WOZ kan worden bepaald aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode. Bij deze methode wordt de WOZ verkregen door de huurwaarde te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor.

Casus

In een procedure over de WOZ-waarde van een supermarkt waren partijen het eens over toepassing van de huurwaardekapitalisatiemethode en over de kapitalisatiefactor. Over de huurwaarde waren partijen het niet eens. Volgens het hof lag de huurwaarde hoger dan de feitelijk betaalde huur. De huurovereenkomst was vijftien jaar voor de peildatum gesloten. De feitelijk betaalde huur vond zijn oorsprong in al jaren bestaande huurderrelatie en was niet door aanbieding op de vrije markt tot stand gekomen. Op basis van de betaalde huur zou de waarde van de supermarkt € 319.000 bedragen. Het hof sloot zich aan bij de door de heffingsambtenaar voorgestane waarde van € 464.000.

Deel deze pagina: