Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel is een reactie op arresten van het Hof van Justitie EU. Volgens die arresten is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid op een aantal onderdelen in strijd met het Europese recht. Het wetsvoorstel maakt een fiscale eenheid mogelijk tussen een in Nederland gevestigde moeder- en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij niet in Nederland is gevestigd. De buitenlandse dochtermaatschappij maakt dan geen deel uit van de fiscale eenheid. Ook kan een fiscale eenheid gevormd worden tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen, die een in het buitenland gevestigde moedermaatschappij hebben.

De huidige wet bepaalt dat de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst niet geldt binnen een fiscale eenheid, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat dit voordeel niet tot de winst zou hebben behoord als er geen fiscale eenheid was geweest. De vrijstelling voor kwijtscheldingswinst betreft het voordeel dat een onderneming behaalt doordat een schuldeiser een oninbare vordering op de onderneming kwijtscheldt. Dit voordeel is onbelast voor zover het uitgaat boven de aanwezige verrekenbare verliezen van de onderneming.

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid bevat een aanvulling op deze bepaling. Door deze aanvulling kan een onderdeel van een fiscale eenheid de afwaardering van een vordering op een tussenmaatschappij, een topmaatschappij of een ander onderdeel van de fiscale eenheid alleen ten laste van de winst brengen als het verlies niet elders binnen de fiscale eenheid ten laste van de winst komt.

In de tweede nota van wijziging is deze bepaling op twee manieren aangevuld. Als door deze bepaling de waardevermindering van een vordering niet ten laste van de winst is gekomen, wordt met een latere waardestijging van de vordering geen rekening gehouden bij het bepalen van de winst. De tweede aanvulling betreft de samenloop van deze bepaling met de regeling voor vrijstelling van kwijtscheldingswinst. Door de samenloop is het mogelijk dat in bepaalde gevallen per saldo geen verlies in aanmerking kan worden genomen. Daarom wordt bij de berekening van de vrijstelling van kwijtscheldingswinst de vermindering als gevolg van verrekenbare verliezen beperkt. Er wordt geen rekening gehouden met verliezen die bij een andere vennootschap hebben geleid tot een niet aftrekbare afwaardering van een vordering. Als uitzondering op de hiervoor genoemde eerste aanvulling wordt in deze gevallen een latere waardestijging van de vordering wel in aanmerking genomen bij het bepalen van de winst.

De derde nota van wijziging bevat een verdere aanpassing van de in de tweede nota van wijziging aangepaste bepaling. Na deze aanpassing moet de samenloop van de voorgestelde regeling tegen dubbele verliesneming bij vorderingen op een tussen- of topmaatschappij met de regeling voor vrijstelling van kwijtscheldingswinst in verschillende boekjaren hetzelfde resultaat opleveren als samenloop binnen een boekjaar.

Daarnaast wordt in de derde nota van wijziging de overnameholdingbepaling aangepast. Deze bepaling moet voorkomen dat de rente over een overnameschuld onbeperkt in aftrek komt op de winst van de overgenomen vennootschap. De overnameholdingbepaling is aangepast om te voorkomen dat deze onbedoeld niet van toepassing zou zijn bij een zuster-fiscale eenheid.

Deel deze pagina: