Testament niet aangepast aan veranderde situatie

De vermogensrechtelijke gevolgen van overlijden kunnen worden geregeld in een testament. Is dat er niet, dan geldt de wettelijke regeling, het zogenaamde erfrecht bij versterf. Dat geldt ook wanneer het testament alleen voorziet in een regeling die geldt voor een andere situatie dan de werkelijk bestaande situatie ten tijde van het overlijden.

Een ongehuwd samenwonende persoon had in een testament zijn samenlevingspartner als erfgenaam aangemerkt. Dat gold echter alleen voor de situatie waarin hij zonder achterlating van afstammelingen zou overlijden. Het testament was na de geboorte van zijn kind niet aangepast aan de nieuwe situatie. Het bestaan van een afstammeling had tot gevolg dat het testament geen betekenis meer had. De gevolgen van het overlijden werden daarom geregeld door het erfrecht bij versterf.
Het erfrecht bij versterf merkt als erfgenamen in de eerste plaats de echtgenoot en de kinderen aan. Is de erflater niet gehuwd en ook geen geregistreerd partnerschap aangegaan, maar heeft hij wel een kind, dan is dat kind de enig erfgenaam van de erflater. In een dergelijke situatie is er geen mogelijkheid om een deel van de nalatenschap toe te rekenen aan de samenlevingspartner.

Het is ook niet mogelijk om voor de heffing van erfbelasting uit te gaan van de veronderstelling dat de erflater en zijn partner in gemeenschap van goederen met elkaar waren gehuwd en er geen testament is. De staatssecretaris van Financiën is niet bereid om in die situatie de hardheidsclausule toe te passen.

Deel deze pagina: