Verlenging crisisheffing voor 2014 geaccordeerd

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de zogenaamde pseudo-heffing hoge lonen niet onverbindend is en niet in strijd is met het verbod op discriminatie. De crisisheffing, die eigenlijk de pseudo-eindheffing hoge lonen heette, was een tijdelijke maatregel, bedoeld om de tekorten van de overheid te verminderen. De crisisheffing 2013 werd geheven van werkgevers die in 2012 werknemers in dienst hadden met een loon van meer dan € 150.000. Aanvankelijk zou de heffing alleen in 2013 van kracht zijn, maar uiteindelijk is de heffing ook in 2014 toegepast over hoge lonen die in 2013 zijn betaald.

Volgens de in de procedure betrokken werkgever was de crisisheffing in strijd met het systeem van de Wet op de loonbelasting. De wet zou niet toestaan dat bij de werkgever loonbelasting wordt geheven over een door de werknemer al genoten en in de heffing betrokken loonbestanddeel. In de wet staat echter dat de crisisheffing wordt geheven “in afwijking van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde”. Volgens de Hoge Raad mag de wetgever in een wet voor bepaalde situaties een van de algemene uitgangspunten van die wet afwijkende regeling opnemen. De crisisheffing hield economisch gezien een dubbele heffing in, maar die was door de wetgever uitdrukkelijk zo bedoeld.

De Hoge Raad heeft de crisisheffing over 2013 en over 2014 in stand gelaten. Volgens de Hoge Raad is geen sprake van een niet toegelaten inbreuk op het eigendomsrecht. De begrotingsproblemen noodzaakten de overheid om ingrijpende maatregelen te nemen die nog in 2013 tot een vermindering van het begrotingstekort zouden leiden. De crisisheffing was een van deze maatregelen. Dat gold ook voor de verlenging van de crisisheffing voor het jaar 2014. Met de keuze om een extra bijdrage van mensen met hogere inkomens te vragen heeft de wetgever de hem toekomende, door de rechter te respecteren, ruime beoordelingsmarge niet overschreden, aldus de Hoge Raad. Dat de crisisheffing voor 2013 was ingevoerd als regeling met een eenmalig karakter betekent niet dat de verlenging van die regeling voor 2014 om die reden in strijd is met het eigendomsrecht.

Deel deze pagina: