Verkoop woning en kwijtschelding deel koopsom

De Successiewet kent een bepaling die de samenloop van overdrachtsbelasting en schenkbelasting regelt. De betaalde overdrachtsbelasting komt in mindering op de verschuldigde schenkbelasting over de schenking. Deze bepaling geldt niet alleen bij een schenking van een onroerende zaak, maar ook bij een samenstel van rechtshandelingen, zoals de koop van een woning en de kwijtschelding van het deel van de koopsom. Hoewel de koop en de kwijtschelding zelfstandige rechtshandelingen zijn, is sprake van een samenstel van rechtshandelingen wanneer tegelijk met de koop een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden.

Een woning met een WOZ-waarde van € 258.000 werd verkocht voor € 250.000. Van de koopsom werd een bedrag van € 40.000 kwijtgescholden. Volgens Hof Amsterdam hield het samenstel van rechtshandelingen in dat moest worden uitgegaan van de waarde van de woning in het economisch verkeer. Dat volgt uit een waarderingsvoorschrift van de Successiewet. Het bedrag van de schenking was gelijk aan het verschil tussen de WOZ-waarde van € 258.000 en de betaalde koopsom van € 210.000. Over een bedrag van € 48.000 moest schenkbelasting worden betaald. Overdrachtsbelasting was geheven over de koopsom van de woning. De overdrachtsbelasting over € 40.000 kwam in mindering op de schenkbelasting over het niet-vrijgestelde deel van de schenking. De vrijstelling van schenkbelasting gold voor een bedrag van € 5.000. Aan het deel van de schenking waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd werd € 4.166,67 (€ 40.000/€ 48.000 deel van de vrijstelling) toegerekend. De verschuldigde schenkbelasting werd verminderd met € 2.150 aan betaalde overdrachtsbelasting (€ 35.833,33/€ 40.000 * € 2.400).

Het uiteindelijke bedrag aan schenkbelasting werd als volgt berekend:

Schenking € 48.000
Af: vrijstelling €  5.000
Grondslag schenkbelasting € 43.000
Schenkbelasting over grondslag € 4.300
Te verrekenen overdrachtsbelasting € 2.150
Verschuldigde schenkbelasting € 2.150

Deel deze pagina: