FATCA-overeenkomst goedgekeurd

De Verenigde Staten van Amerika kennen de zogenaamde Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA). In het kader daarvan worden met diverse landen overeenkomsten gesloten. Nederland heeft een dergelijke overeenkomst met de VS gesloten op 18 december 2013. Voordat het verdrag in werking kan treden moet het eerst worden goedgekeurd door het parlement. Het wetsvoorstel ter goedkeuring is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen.

De FATCA verplicht financiële instellingen wereldwijd om jaarlijks aan de Amerikaanse belastingdienst te rapporteren over rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen. Amerikanen zijn verplicht om ongeacht hun woonplaats in de VS belastingaangifte te doen. De invoering van deze wet is voor veel landen aanleiding geweest overeenkomsten te sluiten met de VS. Deze overeenkomsten moeten de informatieverstrekking van financiële gegevens en de uitwisseling ervan tussen een land en de VS mogelijk en verplicht maken. De gegevens die financiële instellingen moeten rapporteren gaan dan via automatische informatie-uitwisseling tussen de nationale overheid en de VS.

Het nu goedgekeurde verdrag heeft als doel de verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA. De FATCA en de verdragen ter uitvoering daarvan zijn een stimulans voor automatische uitwisseling van financiële gegevens en daarmee de bestrijding van belastingontduiking. De OESO heeft inmiddels de Common Reporting Standard (CRS) ontwikkeld. Meer dan 90 landen hebben zich verplicht tot invoering van deze standaard om gegevens uit te wisselen.

Het verdrag gaat niet uit van wederkerigheid van de gegevensuitwisseling. Dat is wel het streven, maar voorlopig gaan de Nederlandse rapportageverplichtingen verder dan de Amerikaanse. Op basis van de CRS zal de VS moeten komen tot een volwaardige wederkerige informatie-uitwisseling.

Deel deze pagina: