Schenking buitenlands landgoed

De Successiewet kent een bijzondere regeling waardoor de schenking van een landgoed geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van schenkbelasting. Aan deze regeling wordt als voorwaarde gesteld dat het gaat om een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet, dat dus in Nederland is gelegen.

De vraag is of de beperking tot in Nederland gelegen landgoederen een verboden inbreuk op het vrije verkeer van kapitaal vormt. De vrijstelling van schenkbelasting heeft als doel de instandhouding van landgoederen. Dat is een vorm van behoud van cultuurhistorisch erfgoed, aldus het Hof van Justitie EU. De schenking van een buitenlands landgoed is niet objectief vergelijkbaar met de schenking van een voor de Natuurschoonwet kwalificerend landgoed. Die objectieve vergelijkbaarheid is er ook niet als het op het grondgebied van een andere lidstaat gelegen landgoed monumenten omvat die daar in de registers zijn opgenomen. Alleen wanneer kan worden aangetoond dat het in het buitenland gelegen landgoed een element vormt van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed zou de vrijstelling van schenkbelasting daarop van toepassing kunnen zijn.

Deel deze pagina: