Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar Tweede Kamer

SZW heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt een aantal wetten op het terrein van SZW gewijzigd. De wijzigingen betreffen de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de uitvoeringsorganisatie. Het wetsvoorstel bevat oplossingen voor door het UWV en de SVB aangedragen knelpunten in de uitvoering. Deze oplossingen bestaan uit tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verduidelijkingen. Het wetsvoorstel bevat geen grote beleidswijzigingen, maar alleen zogenoemd klein beleid. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht.

WW

Voor de invoering van de Wet werk en zekerheid had een werknemer, die na een periode van werkloosheid hetzelfde aantal uren ging werken als voorheen, geen recht meer op een WW-uitkering. Ook kon een WW-gerechtigde zijn uitkering (tijdelijk) stopzetten door zich niet beschikbaar te stellen voor werk. Als de WW-gerechtigde zich binnen zes maanden weer beschikbaar stelde voor de arbeidsmarkt herleefde het recht op uitkering. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is deze systematiek verlaten. Wanneer een WW-gerechtigde werk aanvaardt tegen een lager loon dan zijn uitkering, kan hij bij een arbeidsurenverlies van minder dan 5 uur per week de uitkering niet stop laten zetten. Nu wordt voorgesteld om dit te veranderen door een uitkeringsgerechtigde in deze situatie de mogelijkheid te geven om de WW-uitkering te beëindigen. De werknemer hoeft dan niet meer te voldoen aan de sollicitatieverplichtingen.

Meerlingenverlof

Sinds 1 april 2016 gaan vrouwen, die zwanger zijn van een meerling, tien weken voor de beoogde datum van bevalling met zwangerschapsverlof. Het verlof mogen zij met twee weken uitstellen. Het bevallingsverlof wordt bij vroeggeboorte verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan zes weken. Deze maximale periode van zes weken komt overeen met de duur van het zwangerschapsverlof bij de zwangerschap van een eenling. Bij vroeggeboorte van een meerling wordt dat verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken. Het UWV kan de aanpassingen in het meerlingenverlof niet eerder dan per 1 april 2018 uitvoeren.

Compensatieregeling oudere werknemers

Om de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt te verbeteren wordt de compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen tijdelijk verlengd. De compensatieregeling gaat gelden voor personen die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn en ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebben ontvangen. Mocht de werknemer in de eerste vijf jaar van zijn dienstverband langdurig ziek worden, dan ontvangt hij een ziektewetuitkering. De uitkering begint na dertien weken ziekte en duurt maximaal twee jaar. De aanpassing geldt voor de jaren 2018 en 2019.

Dwangbevel voor terugvordering AOW

Het betreft onder meer de invoering van de bevoegdheid voor de SVB om een dwangbevel uit te vaardigen voor het terugvorderen van onverschuldigde AOW-betalingen. De SVB krijgt ook de bevoegdheid om sancties bij het niet naleven van verplichtingen uit de Participatiewet uit te smeren. Ze is eveneens uitvoerder van de bijstand aan ouderen in de vorm van de aanvullende inkomensondersteuning voor ouderen. De SVB mag een sanctie, die bestaat uit een korting op de uitkering, spreiden over maximaal drie maanden.

Deel deze pagina: