Wetsvoorstel goedkeuring verdrag Zambia

Op 15 juli 2015 is een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en Zambia ondertekend. Het nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag van 1977. Het wetsvoorstel tot goedkeuring van het nieuwe verdrag is in behandeling bij
de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. In de nota worden vragen over het nieuwe verdrag van de Kamerleden beantwoord.

Algemeen
Zambia kent een territoriaal belastingstelsel. Dat houdt in dat alleen inkomsten uit bronnen in Zambia daar belast worden. Uit het buitenland afkomstige inkomsten zijn in beginsel in Zambia onbelast, met uitzondering van buitenlandse dividenden en interest
die inwoners van Zambia ontvangen. Voor zover over die inkomsten Nederlandse (bron)belasting is geheven, verleent Zambia daarvoor een vermindering ter vermijding van dubbele belasting. Het nieuwe verdrag is gebaseerd op het OESO-modelverdrag en het VN-modelverdrag.
Vrijgestelde beleggingsinstellingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van bepaalde verdragsvoordelen.

Fictieve vaste inrichting
Het verdrag bepaalt dat het verlenen van diensten in een land door een onderneming uit het andere land na 183 dagen leidt tot het bestaan van een fictieve vaste inrichting. Deze bepaling is een compromis.

Sporters en artiesten
Verder bevat het verdrag op verzoek van Zambia een aparte regeling voor artiesten en sportbeoefenaars. Het huidige verdrag bevat ook een dergelijke afzonderlijke bepaling. Deze bepaling wijst het recht tot belastingheffing over inkomsten van sporters en artiesten
in beginsel toe aan de staat waar het optreden plaatsvindt. Zambia betrekt de inkomsten van Zambiaanse inwoners uit optredens in Nederland niet in de belastingheffing. Nederland betrekt deze inkomsten evenmin in de belastingheffing. Zambia betrekt inkomsten
van inwoners van Nederland uit optredens in Zambia in de belastingheffing. Nederland doet dat ook en verleent vervolgens een vermindering van Nederlandse belasting door middel van de verrekeningsmethode met evenredigheidslimiet. Dat houdt in dat de vermindering
het laagste bedraagt van de Zambiaanse belasting en het bedrag aan Nederlandse belasting dat is toe te rekenen aan deze inkomsten.

Bronbelastingen
De bronheffing op deelnemingsdividenden wordt volgens het verdrag verlaagd van 15% naar 5%. In de regel zijn deze dividenden in Nederland vrijgesteld van vennootschapsbelasting waardoor de Zambiaanse bronbelasting hier niet verrekend kan worden.
De bronbelasting op interest is onder het verdrag verlaagd van 15% naar 10%. Nederland verleent een vermindering ter vermijding van dubbele belasting voor de Zambiaanse bronbelasting. Omdat de bronbelasting wordt geheven over het bruto bedrag en Nederland het
netto bedrag in de belastingheffing betrekt, wordt mogelijk niet alle bronbelasting verrekend.

Het bronheffingstarief op royalty’s wordt onder het verdrag verlaagd van 20% naar 7½%. Nederland verrekend Zambiaanse bronbelasting op royalty’s met de in Nederland over de netto royalty’s verschuldigde belasting. Ook hier geldt dat mogelijk niet alle Zambiaanse
bronbelasting kan worden verrekend.

Deel deze pagina: