Verlies op lening aftrekbaar

In verband met de gedeeltelijke overdracht van de ondernemingsactiviteiten van een bv werd een nieuwe bv opgericht. 80% van de aandelen van deze nieuwe bv waren in handen van derden. De overige 20% werden gehouden door de overdragende partij. De overdracht werd gefinancierd door een lening van de bank en voor het overige door schuldigerkenning aan de overdragende partij. De hoofdsom van de vordering van de overdragende partij bedroeg € 3,5 miljoen. Deze vordering was achtergesteld bij de vordering van de bank. Aflossing zou aan het einde van de overeengekomen looptijd gebeuren op voorwaarde dat aan de verplichtingen jegens de bank was voldaan.

De vraag was of de overdragende partij de vordering mocht afwaarderen ten laste van de winst. De inspecteur stond dat niet toe omdat naar zijn mening civielrechtelijk geen sprake was van een lening dan wel omdat de lening onzakelijk was. Volgens de inspecteur was de looptijd onbepaald en ontbrak een terugbetalingsverplichting. Daarmee was van een lening geen sprake. Het hof oordeelde dat de omstandigheid dat de geldlening pas opeisbaar is nadat de bank is betaald aansluit bij de achterstelling van de geldlening ten opzichte van de door de bank verstrekte geldlening. Anders dan de inspecteur meende was de looptijd niet onbepaald. Civielrechtelijk was sprake van een geldlening. De inspecteur maakte niet aannemelijk dat de geldlening onzakelijk was. Van belang daarvoor was dat de andere aandeelhouders, die door hun meerderheidsbelang de zeggenschap hadden binnen de overnemende bv, geen vergelijkbare leningen hadden verstrekt. Onder deze omstandigheden is niet aannemelijk dat de overdragende bv bij het verstrekken van de geldlening om aandeelhoudersredenen het aan de geldlening verbonden debiteurenrisico heeft geaccepteerd.

Het hof merkte de overdragende bv aan als de onafhankelijke derde die bij de verstrekking van de geldlening het daaraan verbonden debiteurenrisico als zodanig heeft aanvaard. Het verlies op de vordering mocht daarom ten laste van de winst van de overdragende bv worden gebracht.

Deel deze pagina: