Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit die de heffing van schenk- of erfbelasting over ondernemingsvermogen voorkomt of beperkt. Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling op aandelen in een vennootschap moet de vennootschap een onderneming
drijven. Het moet dan gaan om een onderneming in materiële zin. Wanneer de activiteiten van een vennootschap bestaan uit de exploitatie van onroerende zaken geldt dat de in dit kader te verrichten arbeid meer moet omvatten dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk
is. Ook moet gestreefd worden naar een hoger rendement dan een bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk rendement.

Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing was omdat een bv geen materiële onderneming dreef. De bv verhuurde diverse onroerende zaken en hield zich daarnaast bezig met projectontwikkeling. Volgens de Hoge
Raad heeft het hof een juiste uitleg gegeven aan het begrip onderneming. Het hof vond de projectontwikkelingsactiviteiten in verhouding tot de verhuuractiviteiten te gering van omvang om daar rekening mee te houden. Het hof had echter moeten beoordelen of
de ontwikkelingsactiviteiten op zichzelf een onderneming in materiële zin vormden. Die beoordeling moet Hof Amsterdam nu maken.

Deel deze pagina: