Nota van wijziging wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel is het gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU waarin is geoordeeld dat het regime van de fiscale eenheid op een aantal onderdelen in strijd is met het recht van de Europese Unie. Het wetsvoorstel maakt fiscale eenheden (FE) mogelijk in situaties waarin niet alle groepsmaatschappijen in Nederland zijn gevestigd. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend met een aantal inhoudelijke wijzigingen.

De eerste wijziging betreft de vervanging van de onderworpenheidseis voor top- en tussenmaatschappijen door de voorwaarde dat de top- of tussenmaatschappij, indien deze in Nederland zou zijn gevestigd, in Nederland aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen.

De overige wijzigingen hebben betrekking op de gevolgen van wijzigingen in de structuur van een bestaande FE, bijvoorbeeld door een herstructurering. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is opgemerkt dat de fiscale eenheid niet wordt verbroken wanneer de structuur van een bestaande FE wijzigt, mits de moedermaatschappij dezelfde blijft en de in die FE opgenomen maatschappijen niet veranderen. In bepaalde situaties kan daardoor een zuster-fiscale eenheid ongunstiger worden behandeld dan een reguliere binnenlandse FE. Daarom is er voor gekozen om in een aantal situaties te regelen dat de FE wel eindigt door een herstructurering. Voor bepaalde gevallen, waarin direct aansluitend een FE tot stand komt, wordt geregeld dat de FE, voor zover de samenstelling daarvan door de herstructurering niet verandert, fiscaal geruisloos kan worden voortgezet. Die mogelijkheid wordt beperkt tot gevallen waarin de FE ten aanzien van een maatschappij niet zou zijn beëindigd wanneer de topmaatschappij en eventuele tussenmaatschappijen in Nederland zouden zijn gevestigd en als moedermaatschappij, onderscheidenlijk dochtermaatschappij, deel zouden uitmaken van de fiscale eenheid. Door deze wijziging is het mogelijk om zo nodig nadere voorwaarden op te nemen voor de fiscaal geruisloze voortzetting van de fiscale eenheid. Volgens de staatssecretaris wordt op deze wijze bij herstructureringen een zoveel mogelijk materieel gelijke behandeling bereikt tussen een zuster-fiscale eenheid en een reguliere fiscale eenheid.

De nota van wijziging bevat verder enkele technische en redactionele aanpassingen.

Deel deze pagina:
Geschreven door