Geen samenstel van eigendommen

WOZ

Voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt een samenstel van eigendommen, die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die bij elkaar horen, als één onroerende zaak aangemerkt. De omstandigheden van het geval bepalen of sprake is van een samenstel van eigendommen.

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat een woonhuis met tuin en een perceel grond, dat op een paar honderd meter afstand van de woning was gelegen, geen samenstel vormden. Voor het woonhuis en het perceel grond waren afzonderlijke WOZ-beschikkingen afgegeven en aanslagen OZB opgelegd. Het hof heeft de stelling verworpen dat het perceel dienstbaar was aan de woning. Volgens de Hoge Raad geeft de uitspraak van het hof op dat punt geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De uitspraak is niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

Uitspraak

De aanslag OZB voor het perceel grond was opgelegd met toepassing van het tarief voor niet-woningen. Op het perceel stond een houten tuinhuis, dat volgens het hof geen waarde had. Op grond daarvan diende het perceel niet in hoofdzaak tot woning. Het hof had echter, ervan uitgaande dat het tuinhuis op zichzelf bestemd en geschikt was voor duurzame bewoning, niet alleen de waarde van het tuinhuis zelf in aanmerking moeten nemen, maar ook de waarde van de ondergrond en van de aan bewoning dienstbare overige delen. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof op dit onderdeel vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Amsterdam.

Deel deze pagina: