Wanneer heeft een werknemer geen recht op transitievergoeding?

Onder de WAB hebben vrijwel alle werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Maar er zijn uitzonderingen.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op transitievergoeding

Met ontslag bedoelt de wetgever het op het initiatief van de werkgever beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag. Arbeidsovereenkomsten die van rechtswege eindigen, geven dus ook recht op een transitievergoeding. Dit recht valt niet binnen de arbeidsovereenkomst uit te sluiten. De werknemer ‘wegpesten’ is ook geen oplossing, want werknemers hebben ook recht op een transitievergoeding als zij zelf ontslag nemen wegens ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbare nalatigheid van de werkgever.

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn enkele omstandigheden waaronder de werkgever geen transitievergoeding is verschuldigd:

  • bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden
  • als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist
  • als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte
  • als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd
  • als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen
  • als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding, en is meer maatwerk mogelijk. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding
  • als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore