Studiekosten kind werknemer onbelast vergoeden

Er zijn verschillende manieren voor een werkgever om werknemer met studerende kinderen een onbelaste studiekostenvergoeding voor zijn kinderen te geven. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019 in de Tweede Kamer is een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om in het Handboek Loonheffingen op te nemen welke mogelijkheden er voor werkgevers zijn om een studietoelage te verstrekken aan de studerende kinderen van werknemers, zodat volstrekt duidelijk is hoe deze mogelijkheden fiscaal correct ingezet kunnen worden.

Informatie hierover is opgenomen in de vierde versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 en heeft de Belastingdienst nu verduidelijkt. In het Handboek Loonheffingen staat daarom meer informatie over het geven van een belastingvrije studietoelage aan kinderen van werknemers.

Handboek Loonheffingen 2020

Drie manieren

Als een werkgever werknemers in dienst heeft met studerende kinderen, dan kan hij de studiekosten vergoeden. Dit kan belastingvrij op drie manieren:

  1. De werkgever geeft de werknemer een vergoeding voor het studiegeld van het kind. U gebruikt daarvoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wijst deze vergoeding aan als eindheffingsloon.
  2. De werkgever kent de toelage direct aan het kind zelf toe. Jaarlijks wordt het bedrag waarover jongeren geen belasting hoeven te betalen bijgesteld. Tot een bepaald bedrag kan de werkgever dit bedrag dus belastingvrij aan het kind overmaken. Omdat u de studietoelage aan het kind zelf geeft, is de studietoelage inkomen van het kind. Op dit inkomen moet u op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden volgens de groene tabel. Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U kunt dit inkomen niet aanwijzen als eindheffingsloon. Er is geen gerichte vrijstelling mogelijk. Is de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759? En laat de student bij u de loonheffingskorting toepassen? Dan hoeft u géén loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden.
  3. De werkgever richt een studiefonds op. De uitkeringen uit dit fonds zijn onder voorwaarden belastingvrij.

Groene tabel

Als de werkgever het kind van de werknemer zelfstandig een studietoelage toekent, dan ziet de Belastingdienst dit als inkomen. Op dit inkomen moet u op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden volgens de groene tabel.
Is de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759 en laat de student bij u de loonheffingskorting toepassen? Dan hoeft u géén loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden.

Studiefonds

Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden, horen onder de volgende voorwaarden niet tot het loon:

  • Het gaat niet om uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden, voor ziekte, invaliditeit en bevalling
  • De werknemer heeft geen vrijgestelde aanspraak op de uitkeringen of verstrekkingen.
  • Werknemers die aan het fonds bijdragen, hebben de laatste vijf jaar gezamenlijk minstens evenveel bijgedragen als de werkgever. Als het fonds nog geen vijf jaar bestaat, gaat u uit van de periode vanaf de oprichting van het fonds tot aan het jaar waarin de uitkering of verstrekking plaatsvindt.

Bijdragen van de werknemer aan het fonds houdt u in op het nettoloon. Deze bijdragen zijn dus niet aftrekbaar.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore