Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (de NOW-regeling) is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober.

Deze NOW-2 regeling geldt voor werkgevers die minimaal 20 procent omzetverlies verwachten. Zij kunnen vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat een aantal belangrijke wijzigingen.

1. Subsidie- en omzetperioden

 • De subsidieperiode in de NOW-2 is vier maanden en loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020.

 • De periode waarover de omzetdaling moet worden berekend is in de NOW-2 vier maanden. Er dient sprake te zijn van een omzetdaling van 20% of meer in een aaneengesloten periode. De periode start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij:
  • de omzet in deze periode moet worden vergeleken met de gemiddelde omzet over vier maanden in 2019 (referentie-omzet; omzet 2019/3= 4 mnd)
  • de omzetperiode van de NOW-2 aansluit op die van de NOW-1 indien ook op basis van de NOW-1 subsidie is verleend
 • De omzetdaling bij NOW-2 dient in beginsel binnen de groep worden berekend. Het gaat om de samenstelling van de groep zoals die per 1 juni 2020 bestaat. Stel dat een groepsvennootschap vóór 1 juni 2020 is verkocht, dan telt de omzet van die vennootschap niet mee bij het bepalen van de referentie-omzet.
 • Bij een overgang of afstoting van een onderneming, dus geen aan- of verkoop van een vennootschap, dan gelden afwijkende perioden voor het bepalen van de referentie-omzet.

Overgang

Bij overgang van een onderneming vanaf 2 januari 2019 mag, net als bij NOW-1, gekozen worden om de referentie-omzet te berekenen als een gemiddelde over vier maanden berekend over de periode die loopt vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de overgang tot en met 29 februari 2020. Bij een nieuwe onderneming na 1 januari 2019 moet, de referentie-omzet op deze manier berekend worden.

Afstoting

Bij afstoting van een onderdeel of activiteit in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 is onder NOW-2 een nieuwe regeling van kracht.
Er moet een referentie-omzet over vier maanden berekend worden aan de hand van de gemiddelde omzet in de periode vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de (laatste) afstoting tot en met 29 februari 2020.

2. Hoogte loonsom

In de NOW-2 wordt de opslag voor aanvullende lasten zoals werkgevers- en werknemerspremies pensioen, opbouw vakantiebijslag etc. verhoogd van 30% naar 40%.

De loonsom van maart 2020

Het gaat in de NOW-2 om de loonsom van maart 2020. Dat is de loonsom over het derde aangiftetijdvak van 2020. Indien sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, dan wordt deze verhoogd met 8,33%. Er wordt in de NOW-2 geen rekening gehouden met seizoensinvloeden en de subsidie zal niet worden verhoogd als de werkelijke loonsom in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 hoger is dan de loonsom van maart 2020 (vermenigvuldigd met 4). In de NOW-1 wordt hiermee wel rekening gehouden.

3. Korting subsidie

Als de subsidie aanvragende werkgever in de subsidieperiode een verzoek om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen indient, wordt in de NOW-1 de subsidie verlaagd met 150% van de loonsom van deze werknemers.
In de NOW-2 wordt 100% van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd gecorrigeerd op de subsidie. De loonsom wordt voor drie maanden gecorrigeerd en niet voor vier maanden.

5% korting

Er geldt in de NOW-2 een korting van 5% op de subsidie, als in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 door de werkgever één of meer meldingen worden gedaan in het kader van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) én in het WMCO-werkgebied voor 20 of meer werknemers ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd.
Dit vervalt als met vakbonden of andere personeelsvertegenwoordigingen overeenstemming is bereikt over de WMCO-ontslagen.

4. Verbod op inkoop eigen aandelen en uitkeren van dividenden en bonussen

Er is een verbod ingevoerd op het inkopen van eigen aandelen en het uitkeren van dividenden en bonussen.

Alleen bij bijzondere regeling

Bij de NOW-1 is dit slechts van toepassing als een subsidieaanvraag gebaseerd is op de bijzondere regeling voor werkmaatschappijen. Deze bijzondere regeling kan worden toegepast als de groep een omzetdaling van minder dan 20% heeft, maar een individuele werkmaatschappij wel een omzetdaling van 20% of meer kent. De regeling heeft wel nadere voorwaarden.

Onder de NOW-2 mogen geen eigen aandelen ingekocht worden en mogen geen bonussen worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap. Het uitkeren van dividend aan aandeelhouders is eveneens niet toegestaan.

 • Onder bestuur en directie vallen bestuursleden, directieleden en leden van het management die het beleid bepalen.
 • Het verbod geldt voor het concern, de groep of de moedermaatschappij als sprake is van een subsidieaanvraag op basis van de bijzondere regeling voor werkmaatschappijen.
 • Het verbod geldt over het kalenderjaar 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld in 2021.
 • Het verbod geldt niet als de werkgever, of het concern gezamenlijk, een subsidievoorschot van minder dan € 100.000, dan wel een definitieve subsidie van minder dan € 125.000 ontvangt.

5. Overig

 • De aanvraagperiode voor NOW-2 is van 6 juli tot en met 31 augustus 2020.
 • De NOW-1 werd in drie termijnen uitbetaald. De NOW-2 wordt in maximaal twee termijnen uitbetaald.
 • Binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode waarvoor is gekozen, dient de vaststelling van de subsidie te worden ingediend. De termijn gaat lopen vanaf 15 november 2020.
 • Binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode waarvoor is gekozen, dient de vaststelling van de subsidie te worden ingediend. De termijn gaat lopen vanaf 15 november 2020.
 • Zowel voor NOW-1, als NOW-2 dient in beginsel een accountantsverklaring, dan wel een verklaring van een derde deskundige te worden overlegd.
 • Als de WMCO van toepassing is om NOW-2 te ontvangen, dient de werkgever gedurende maximaal 4 weken te overleggen met vakbonden of andere personeelsvertegenwoordigingen.
 • Er gaat voor werkgevers een inspanningsverplichting voor scholing gelden. De werkgever moet werknemers stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.