Ontwikkeling pand meer dan normaal vermogensbeheer

Onderdeel van het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Dat is het gezamenlijke bedrag dat wordt verdiend met werkzaamheden die geen onderneming vormen en niet in loondienst zijn verricht. Onder werkzaamheid wordt verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die actief, normaal vermogensbeheer te buiten gaat. Voorbeelden daarvan zijn het uitponden van onroerende zaken, het zelf verrichten van groot onderhoud of aanpassingen aan een zaak of het aanwenden van voorkennis of bijzondere vormen van kennis.

Hof Den Bosch is van oordeel dat de door de eigenaar van een voormalig postkantoor in het kader van de verbouwing van het pand verrichte werkzaamheden van een zodanige omvang waren dat geen sprake was van normaal, actief vermogensbeheer. Uit een met de gemeente gesloten exploitatieovereenkomst en de bestemmingswijziging van het pand leidt het hof af dat de belanghebbende zijn kennis, ervaring en netwerk als projectontwikkelaar heeft ingezet om de verbouwing tot een pand dat geschikt is voor detailhandel, hotel en sportschool tot een goed einde te brengen. Het pand is door alle werkzaamheden in een betere marktpositie gebracht. Dit alles bij elkaar maakt dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

Wil sprake zijn van belastbaarheid, dan moet een behaald voordeel zijn beoogd en redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Of voordeel is beoogd, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden. De belanghebbende bezat zowel via zijn bv’s als in privé een omvangrijke vastgoedportefeuille. Via de bv’s ontwikkelde de belanghebbende projecten. Het hof ging ervan uit dat met de werkzaamheden aan het pand voordeel is beoogd in de vorm van een waardestijging. Het voordeel kon redelijkerwijs worden verwacht, gezien de ervaring, kennis en het netwerk van de belanghebbende, de gedateerdheid van het pand voor de transitie en de locatie van het pand.

De conclusie van het hof is dat sprake is van een bron van inkomen, te weten resultaat uit overige werkzaamheden.

Deel deze pagina: