Hypotheekrenteaftrek kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is iemand die in een andere lidstaat van de EU woont en daar in de belastingheffing wordt betrokken en wiens inkomen voor 90% of meer aan de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting is onderworpen. Wie als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is aangemerkt, kan in Nederland aftrekposten in mindering brengen op zijn belastbare inkomen.

Het inkomen van een in België wonende dga was nagenoeg geheel in Nederland onderworpen aan de inkomstenbelasting. De dga voldeed aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De echtgenoot van de dga was geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De echtgenoten waren om die reden geen fiscale partners voor de Nederlandse inkomstenbelasting.

Dat had gevolgen voor de aftrek van de negatieve inkomsten uit de Belgische eigen woning. Als niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtige werd het inkomen uit eigen woning bij de echtgenoot in Nederland niet in aanmerking genomen. Omdat de dga en de echtgenoot geen fiscale partners waren, gold de vrije verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen niet. In plaats daarvan werd de toerekening van de inkomsten en de kosten bepaald op basis van de hoofdregel. Dat betekende dat de financieringslasten van de eigen woning in aanmerking moesten worden genomen bij degene op wie ze drukken.

Volgens de huwelijksvoorwaarden van het echtpaar werden de kosten van de huishouding verdeeld naar rato van de netto inkomens. Voor het jaar 2015 was de bijdrage van de dga 67,6%. Voor dat gedeelte van de betaalde hypotheekrente had de dga recht op aftrek. De bijtelling bij het inkomen van een deel van het eigenwoningforfait bedroeg 50%. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de dga tot meer dan de helft gerechtigd was tot de woning.

Deel deze pagina: