Conclusie A-G in procedure overgangsrecht kapitaalverzekeringen

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is overgangsrecht getroffen om te voorkomen dat door de systeemwijziging inkomensbestanddelen onbelast zouden blijven of dubbel belast zouden worden. Een groot deel van het overgangsrecht heeft betrekking op levensverzekeringen. 

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over een levensverzekering uit 1993, die in 1995 premievrij is gemaakt. Een van de vragen die in de procedure aan de orde komen is of door het premievrij maken nog sprake is van een levensverzekering. Het antwoord op die vraag is van belang voor de vraag welk onderdeel uit het overgangsrecht van toepassing is op de polis c.q. op de uitkering. De uitkering vond plaats in 2013. De Belastingdienst belastte de uitkering minus de betaalde premie als uitkering uit een kapitaalverzekering. Het hof deelde de opvatting van de Belastingdienst. De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie aan deze procedure gewijd. 

De oorspronkelijke overeenkomst betrof een vaste termijnverzekering tegen premiebetaling tot einddatum of eerder overlijden van de verzekeringnemer. De uitkering was een vast bedrag dat op de einddatum zou worden uitbetaald. Deze overeenkomst gold als een levensverzekering door de afhankelijkheid van de premiebetaling van het leven van de verzekeringnemer. Door het premievrij maken is de overeenkomst volgens de A-G omgezet in een spaarcontract en niet langer een levensverzekering. Het spaarcontract gaf op 31 december 2000 recht op een lopende termijn van rente. Volgens het overgangsrecht dat op lopende termijnen van rente van toepassing is, wordt de tot 31 december 2000 aangegroeide rente belast in box 1 op het moment van uitkering. Deze aangegroeide rente is het verschil tussen de waarde in het economische verkeer op 31 december 2000 en de in 1995 gestorte fictieve koopsom. De waardeaangroei van het spaarcontract na 31 december 2000 wordt belast in box 3.

De A-G concludeert tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof om vast te stellen welk bedrag volgens het overgangsrecht in box 1 belast moet worden en welk bedrag in box 3 te belasten is.

Deel deze pagina: