Correctie aangifte leidt tot navordering bij partner

Een echtpaar diende op dezelfde dag de aangifte inkomstenbelasting 2016 in. In de aangifte van de man was de gezamenlijke persoonsgebonden aftrek verwerkt. De aanslag van de man werd conform de aangifte geregeld. Bij de behandeling van de aangifte van de echtgenote werden in het kader van een steekproef vragen gesteld over de uitgaven voor specifieke zorgkosten. Naar aanleiding van de ontvangen stukken heeft de inspecteur aangegeven het bedrag van de persoonsgebonden aftrek te verminderen met € 1.500. Die correctie vond plaats door het opleggen van een navorderingsaanslag aan de man, omdat de vrouw geen persoonsgebonden aftrek had toegepast.

De aangifte van de man is geautomatiseerd afgedaan, waardoor de onjuistheid in de persoonsgebonden aftrek onopgemerkt is gebleven. Bij het vaststellen van een aanslag mag de inspecteur in beginsel uitgaan van de juistheid van de gegevens die de belastingplichtige in zijn aangifte heeft vermeld. Tot een nader onderzoek is de inspecteur alleen gehouden wanneer hij aan de juistheid van in de aangifte opgenomen gegevens in redelijkheid had moeten twijfelen. In dit geval gaf de aangifte op zichzelf geen reden tot enige twijfel. Pas na het stellen van vragen aan de echtgenote kwam vast te staan dat het belastbaar inkomen van de man te laag is vastgesteld. Dat leverde een nieuw feit op dat navordering mogelijk maakte.

Het feit dat het echtpaar gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om inkomensbestanddelen onderling toe te rekenen, leidt er toe dat de door de man verlangde rechtszekerheid pas compleet is als de aanslagen van beide echtgenoten definitief zijn vastgesteld. Een nieuw inzicht in de feiten die ten grondslag liggen aan één van de aanslagen kan een wijziging van de beoordeling van de andere aangifte tot gevolg hebben. De wet verplicht de inspecteur er niet toe om de aanslag van de ene (fiscaal) partner afhankelijk te stellen van de afwikkeling van de aanslagregeling van de andere (fiscaal) partner.

Deel deze pagina: