Aanpassing besluit voorzieningen

Op grond van het zogenoemde Baksteenarrest van de Hoge Raad uit 1998 kan bij de bepaling van de winst voor een zeker jaar voor toekomstige uitgaven een passiefpost worden gevormd. Voor het vormen van een voorziening gelden drie voorwaarden. De toekomstige uitgaven moeten:

  1. hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden, die zich voor de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongeis);
  2. aan de periode voor de balansdatum kunnen worden toegerekend (toerekeningseis); en
  3. zich met een redelijke mate van zekerheid zullen voordoen (zekerheidseis).

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de vorming van voorzieningen geactualiseerd. Nieuw in het besluit is een onderdeel over de toepassing van de marktrente bij de berekening van de hoogte van de voorziening.

Het onderdeel over inhaal van kosten is verduidelijkt. De in het besluit opgenomen voorbeelden zijn geactualiseerd en aangevuld.

Inhaal van kosten

Het is onduidelijk of inhaal van kosten, dat wil zeggen het opnemen van in een voorziening van kosten die zijn toe te rekenen aan een eerdere periode, mogelijk is op grond van het Baksteenarrest. De staatssecretaris heeft geen beleidsmatige bezwaren tegen de mogelijkheid van inhaal. Wel moet een bestendige gedragslijn worden gevolgd. Dit betekent dat inhaal alleen is toegestaan bij de eerste keer dat een voorziening voor een toekomstige uitgave wordt gevormd.

Toepassing marktrente bij contantewaardeberekening

Als de contante waarde van de toekomstige uitgaven lager is dan de nominale waarde op de balansdatum, wordt voor de voorziening uitgegaan van de contante waarde. De contante waarde kan worden bepaald op basis van een disconteringsvoet die gelijk is aan de marktrente. Hiervoor kan worden aangesloten bij de marktrente volgens het zogenoemde Marktrentebesluit. De disconteringsvoet kan volgens het besluit niet lager zijn dan 0% omdat dan uitgaven ten laste van het resultaat zouden worden gebracht die zich in werkelijkheid niet zullen voordoen.

Deel deze pagina: