Doorschuifregeling aanmerkelijkbelangclaim

Bij de vervreemding van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen wordt inkomstenbelasting geheven over het verschil tussen verkoop- en aankoopprijs. De schenking van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, wordt op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden niet als vervreemding aangemerkt (doorschuifregeling) wanneer de vennootschap, waarop de aandelen betrekking hebben, een onderneming drijft. De verkrijger van de aandelen dient gedurende de 36 maanden die voorafgaan aan het moment van de schenking in dienst van de vennootschap te zijn. De belastingclaim op de meerwaarde van de aandelen wordt doorgeschoven van de vervreemder naar de verkrijger van de aandelen.

In een besluit uit 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat deze regeling ook kan worden toegepast als aanmerkelijkbelangaandelen worden overgedragen tegen schuldig erkenning van de koopsom, waarna onmiddellijk kwijtschelding plaatsvindt van die schuld.

Inzet van een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was de vraag of een bv met een belang van 1% in een maatschap een materiële onderneming drijft. De maatschap exploiteerde voor gezamenlijke rekening een landbouwbedrijf. De inspecteur vond de gerechtigdheid van de bv tot de onderneming van de maatschap te gering om de doorschuifregeling toe te passen.

Het hof stelde voorop dat een maatschap voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting transparant is. De winst uit de door de maatschap gedreven materiële onderneming moet voor de heffing van vennootschapsbelasting voor een evenredig deel aan de maten worden toegerekend. Ongeacht de mate daarvan dreef de bv door haar gerechtigheid in de maatschap een materiële onderneming.

Deel deze pagina: