Gedeeltelijke afkoop pensioenvoorziening

Loon is een ruim begrip. Het omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. Tot het loon behoren aanspraken om op termijn of onder voorwaarden bedragen te ontvangen. Niet alle aanspraken zijn direct belast. Zo behoren aanspraken op een pensioenregeling niet tot het loon. De uitkeringen uit een pensioenregeling zijn wel belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Wanneer een aanspraak op pensioen wordt afgekocht of vervreemd, wordt de aanspraak op het tijdstip dat voorafgaat aan het tijdstip van afkoop of vervreemding aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Bij een gedeeltelijke afkoop wordt de totale pensioenaanspraak in de heffing van loonbelasting betrokken.

De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat een pensioen-bv onzakelijke leningen heeft verstrekt aan haar dga. Dat standpunt hield in dat de pensioenverplichting gedeeltelijk was afgekocht. Gevolg was dat de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraak tot het belastbare loon werd gerekend. Er is sprake van onzakelijke leningen als de pensioen-bv bij het aangaan daarvan een debiteurenrisico liep dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen.

De onzakelijkheid van de lening lag in de slechte vermogenspositie van de dga. Zijn onderneming had een negatief eigen vermogen. De overwaarde van de woning boven de hypotheekschuld was beperkt. De rechtbank vond aannemelijk dat de dga onvoldoende verhaalsmogelijkheden bood ten tijde van het aangaan van de leningen. Een derde zou de leningen niet hebben verstrekt. De pensioen-bv kon de leningen verstrekken uit de verkoopopbrengst van een deel van de onderpanden van de pensioenvoorziening. Zakelijk handelen door de pensioen-bv zou hebben geleid tot herbelegging in een financieel gezond investeringsobject in plaats van het verstrekken van leningen aan de dga. Diens financiële positie was dermate zwak dat er geen reële kans op terugbetaling was.

Er was sprake van een gedeeltelijke afkoop van de pensioenaanspraak door het verstrekken van de onzakelijke leningen. Volgens de rechtbank heeft de inspecteur terecht de waarde in het economische verkeer van de totale pensioenaanspraak tot het belastbaar inkomen uit werk en woning van de dga gerekend.

Deel deze pagina: