Pro-rata-aftrek persoonlijke aftrekposten buitenlandse belastingplichtigen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over de wijze waarop bij een niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige rekening moet worden gehouden met persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. De aanleiding voor dit besluit is een arrest van het Hof van Justitie EU van 9 februari 2017. Het arrest betrof een inwoner van Spanje die zijn inkomen voor 60% in Nederland en voor 40% in Zwitserland verwierf. Naar Nederlandse fiscale maatstaven bezien had de belanghebbende negatieve belastbare inkomsten uit zijn eigen woning in Spanje. Volgens het arrest moet Nederland voor de negatieve belastbare inkomsten aftrek verlenen in de verhouding van het Nederlandse inkomen tot het totale inkomen, dat wil zeggen voor 60% in dit geval.

In het beleidsbesluit heeft de staatssecretaris nader uitgewerkt op welke wijze de Belastingdienst uitvoering zal geven aan het arrest van het Hof van Justitie EU. Als een buitenlandse belastingplichtige onder de reikwijdte van het arrest valt, wordt bij de bepaling van de in Nederland verschuldigde belasting pro rata rekening gehouden met de persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen. Hierbij bestaat recht op aftrek naar de mate waarin het in Nederland te belasten inkomen deel uitmaakt van het wereldinkomen. Het gaat hierbij om de negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning, de uitgaven voor inkomensvoorzieningen, de persoonsgebonden aftrek en het belastingdeel van de heffingskortingen. De in Nederland verschuldigde belasting en de pro-rata-aftrek worden voor iedere box afzonderlijk berekend. Als een buitenlandse belastingplichtige recht heeft op persoonsgebonden aftrekposten en tegemoetkomingen, is het Nederlandse inkomen ook belast naar het tarief passend bij het wereldinkomen. De persoonlijke aftrekposten en tegemoetkomingen worden niet in aanmerking genomen bij de bepaling van de verschuldigde Nederlandse belasting voor zover deze bij de belastingheffing van de belastingplichtige of zijn partner in de woonstaat in aanmerking kunnen worden genomen. De aftrekposten en tegemoetkomingen blijven ook buiten aanmerking voor zover een andere (bron)staat een grotere aftrek verleent dan waartoe deze staat verplicht is. De door Nederland te verlenen pro-rata-aftrek wordt dan naar rato verminderd. De berekende Nederlandse inkomstenbelasting wordt verminderd met het belastingdeel van de heffingskortingen waarvoor de buitenlandse belastingplichtige in aanmerking komt. De belastingdelen van de heffingskortingen worden pro rata in aanmerking genomen.

Belastingplichtigen, die een beroep willen doen op de toepassing van dit besluit kunnen een verzoek of een bezwaarschrift of verzoek om ambtshalve vermindering van een vastgestelde aanslag indienen.

Het besluit is in werking getreden met terugwerkende kracht tot en met 9 februari 2017, de datum waarop het Hof van Justitie EU het arrest heeft gewezen.

Deel deze pagina: