Bewijs verzending bezwaarschrift

Van de indiening van een bezwaar- of beroepschrift bij verzending per post is pas sprake wanneer alle noodzakelijke handelingen zijn verricht om een poststuk door middel van de postdienst de geadresseerde te doen bereiken.

Hof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat uit de in het geding gebrachte stukken niet is af te leiden dat de door belanghebbende opgesomde handelingen hebben geleid tot terpostbezorging van zijn bezwaarschrift. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgewezen, omdat het oordeel van het hof is verweven met waarderingen van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk is.

Deel deze pagina: