Afschrijvingsbeperking onroerende zaken

De afschrijving op gebouwen ten laste van de winst van ondernemers is beperkt. Volgens de wet is afschrijving op een gebouw alleen mogelijk voor zover de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde van het gebouw. Een gebouw vormt met de bijbehorende ondergrond en de aanhorigheden één bedrijfsmiddel. Aanhorigheden zijn bouwwerken die behoren en in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan het gebouw.

Inzet van een procedure voor Hof Den Bosch was of mest- en voersilo’s en erfverharding op een boerderij zelfstandige bedrijfsmiddelen waren of behoren bij het bedrijfsgebouw. De belanghebbende in de procedure stelde zich op het standpunt dat een bouwwerk alleen dan een aanhorigheid is indien het onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar is aan het gebouw. Het hof hanteerde onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis van de afschrijvingsbeperking een ruimere uitleg van het begrip aanhorigheden. Volgens het hof konden de bouwwerken niet los worden gezien van het bedrijfsproces van de belanghebbende, die een melkveehouderij en opfokbedrijf exploiteerde. De bouwwerken vormden aanhorigheden van het bedrijfsgebouw.

Deel deze pagina: