Bedrijfsopvolgingsregeling geschonken aandelen

Voor de heffing van schenk- en erfbelasting kan met behulp van de bedrijfsopvolgingsregeling belastingheffing worden voorkomen bij de schenking of erfrechtelijke verkrijging van bedrijfsvermogen. Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling moet de erflater of schenker voldoen aan de bezitstermijn en de verkrijger aan het voortzettingsvereiste. De bezitstermijn voor een schenker bedraagt ten minste vijf jaren tot de schenking. De termijn van het voortzettingsvereiste bedraagt eveneens vijf jaren. De regeling geldt voor een onderneming of een zelfstandig gedeelte daarvan.

Een uitbreiding in de bezitsperiode van de onderneming kwalificeert niet voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling als het gaat om een zelfstandig deel van een onderneming. Ten aanzien van dat deel is niet aan de bezitstermijn voldaan.

De rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast op een schenking van aandelen van vader aan zoon. Een dochtermaatschappij van de vennootschap waarvan aandelen werden geschonken had ongeveer een jaar voor de schenking door een activa- en passivatransactie een zelfstandige onderneming overgenomen. De rechtbank oordeelde dat niet van belang is dat de gekochte onderneming na de aankoop niet meer als afzonderlijke onderneming te identificeren is. Ook wanneer geen sprake is van misbruik moet aan de bezitstermijn zijn voldaan om aanspraak te kunnen maken op de bedrijfsopvolgingsregeling.

Deel deze pagina: