Niet beantwoorden vragen is aanleiding voor navordering

Bij het behandelen van een aangifte mag de Belastingdienst uitgaan van de juistheid van de daarin opgenomen gegevens. Nader onderzoek is in beginsel niet nodig. Dat kan ertoe leiden dat de aanslag onjuist wordt vastgesteld wanneer de gegevens niet correct zijn. De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer de aanvankelijke aanslag te laag is vastgesteld. Om een navorderingsaanslag op te mogen leggen mag de termijn van navordering nog niet zijn verstreken en moet de Belastingdienst de beschikking hebben over een nieuw feit. Dat is een feit dat op het moment van het opleggen van de aanvankelijke aanslag niet bekend was bij de inspecteur.

Uit een onderzoek naar de gedragingen van een belastingconsulent kwam naar voren dat hij in een groot aantal door hem verzorgde aangiften gefingeerde aftrekposten had opgevoerd. De uitkomst van het onderzoek was voldoende reden voor een nader onderzoek naar door tussenkomst van de belastingconsulent ingediende aangiften. De Belastingdienst heeft vragen gesteld over geclaimde aftrekposten aan personen van wie de aangiften door de betreffende belastingconsulent zijn verzorgd. Het niet beantwoorden van vragen en het niet verstrekken van bewijs van in de aangiften opgenomen aftrekposten leverde een nieuw feit op, dat navordering rechtvaardigde.

Noch in beroep, noch in hoger beroep leverden de belanghebbenden bewijs voor de in hun aangiften opgenomen aftrekposten. Hof Amsterdam zag geen reden om de navorderingsaanslagen te verminderen.

Deel deze pagina: