Schenkbelasting geen onderdeel verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen is de tegenprestatie die de verkrijger heeft betaald, vermeerderd met te zijnen laste gekomen kosten.

In een procedure voor de rechtbank was de vraag of de schenkbelasting, die is betaald wegens de verkrijging van aandelen, de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang verhoogt. In een arrest uit 1959 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de schenkbelasting niet tot de kosten van de verkrijging kan worden gerekend. De rechtbank erkent dat sindsdien de aanmerkelijk belangregeling ingrijpend is gewijzigd, maar dat heeft niet tot gevolg dat erf- of schenkbelasting voortaan tot de ten laste van de verkrijger komende kosten kunnen of moeten worden gerekend. De rechtbank wijst erop dat de wetgever de grondgedachte, dat directe belastingen niet tot de bedrijfskosten of de kosten van verwerving kunnen worden gerekend, niet heeft verlaten. Directe belastingen zijn onder meer de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de schenkbelasting.

De verwijzing van de belanghebbende in deze procedure naar de overdrachtsbelasting leidt niet tot een ander oordeel. Bij de verkrijging van een aanmerkelijk belang in een vastgoedlichaam in de zin van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer behoort de daarbij verschuldigde overdrachtsbelasting wel tot de verkrijgingsprijs. De overdrachtsbelasting is een indirecte (kostprijsverhogende) belasting en geen directe belasting.

Deel deze pagina: