Forfaitair rendement box 3 tijdig aangepast?

De berekening van het forfaitaire rendement over het vermogen in box 3 is per 1 januari 2017 gewijzigd. Met ingang van dat jaar geldt een gedifferentieerd rendement, afhankelijk van de omvang van het vermogen. Tot 2017 gold een vast forfaitair rendement van 4%.

In een procedure over de belastingheffing in box 3 voor het jaar 2015 stond de haalbaarheid van een langjarig rendement van 4% voor particuliere beleggers ter discussie. Voor zover dat niet haalbaar zou zijn, heeft de wetgever volgens het hof door de aanpassing van de berekeningswijze per 1 januari 2017 voldoende voortvarend gereageerd op die situatie. Het hof kwam door dat oordeel niet toe aan een beoordeling van de vraag of, mede gelet op het toepasselijke tarief, belastingplichtigen in 2015 werden geconfronteerd met een buitensporig zware last vanwege het veronderstelde rendement van 4%.

Na deze uitspraak van het hof heeft de Hoge Raad in enkele arresten geoordeeld dat in de jaren 2013 en 2014 het behalen van 4% rendement niet zonder risico mogelijk was. De Hoge Raad heeft daaraan geen gevolgen verbonden.

Deel deze pagina: