Brief minister LNV inzake PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beoogt doelen voor natuur en economische ontwikkeling in balans te realiseren. Op basis van het PAS wordt, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat het PAS niet voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn. Dat geldt overigens ook voor de vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

Toestemming vooraf mag door deze uitspraak niet meer gegeven worden. Voorafgaand aan de uitspraak van de Raad van State was al besloten om de toestemmingsverlening op basis van het PAS tijdelijk op te schorten. Deze opschorting blijft volgens de minister van LNV van kracht. De minister zal de Tweede Kamer op korte termijn informeren over de consequenties voor het PAS en de vrijstelling voor beweiden en bemesten.

Deel deze pagina: