Schenking aandelen onder last

De tegenprestatie is datgene wat de overdrager als vergoeding voor een overdracht heeft bedongen van de verkrijger. Onderdeel van de tegenprestatie vormen door de overdrager bedongen verplichtingen voor de verkrijger om betalingen te doen aan derden.

Volgens de Hoge Raad geldt deze definitie van het begrip tegenprestatie ook voor de toepassing van de doorschuifregeling voor een aanmerkelijk belang. Deze regeling voorkomt de heffing van inkomstenbelasting over de meerwaarde van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen bij de overdrager. De doorschuifregeling is van toepassing bij erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren. De belastingclaim op de aandelen wordt in die gevallen doorgeschoven naar de verkrijger. De procedure betrof een schenking van aandelen. De vraag was of de doorschuifregeling van toepassing was op de volledige waarde in het economische verkeer van de aandelen of dat rekening gehouden moest worden met de aan de verkrijger opgelegde last. De last hield in dat de verkrijger een bedrag moest betalen aan een derde.

De rechtbank was van oordeel dat de doorschuifregeling alleen betrekking had op de waarde in het economische verkeer verminderd met de waarde van de last. Voor het bedrag van de last merkte de rechtbank de schenking aan als een vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen. De schenker moest over dat bedrag belasting betalen. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de rechtbank ongegrond verklaard.