Box 3 vermogen

De peildatum voor de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting is 1 januari. Op die datum wordt het saldo van de bezittingen en schulden van een belastingplichtige vastgesteld.

Bij de Hoge Raad ligt een procedure over de vraag of een op 31 december gedane agiostorting op de rekening van de notaris het vermogen van de oprichter van een bv heeft verlaten. Op 31 december 2012 werd een bv opgericht met een gestort aandelenkapitaal van € 100. De oprichter stortte op dezelfde dag een bedrag van € 1.500.000 op een derdenrekening van de notaris onder de vermelding “agiostorting”. Op 21 januari 2013 is dit bedrag gestort op de bankrekening van de bv. De oprichtingsakte van de bv vermeldde geen agiostorting. De oprichter was niet verplicht tot storting van een bedrag aan agio.

Geld op een derdenrekening van de notaris is geen vermogen van de notaris, maar geld dat de notaris onder zich heeft ten behoeve van degene die het op de rekening heeft gestort. De notaris is niet bevoegd er iets anders mee te doen dan betalingen in opdracht van de rechthebbende van het geld.

Hof Den Bosch was van oordeel dat het enkel overmaken van een bedrag op de derdenrekening van de notaris er niet toe leidt dat het bedrag het vermogen van de oprichter heeft verlaten. De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad sluit zich in zijn conclusie aan bij het oordeel van het hof.

In deze procedure is verder in geschil of een bedrag van € 90.000 aan liquide middelen op 1 januari 2013 tot de rendementsgrondslag van box 3 behoorde of onderdeel was van het vermogen in box 1. De bedoeling van de oprichter was om liquide middelen ter beschikking te stellen aan de bv. De enkele bedoeling is niet voldoende om een terbeschikkingstelling te laten aanvangen. Daarvoor is vereist dat de bv feitelijk over de liquide middelen kan beschikken. Het bedrag is niet vóór 1 januari 2013 op de rekening van de bv gestort. Dat de bv het bedrag in kas had is niet aannemelijk gemaakt. Ook op dit onderdeel sluit de A-G zich aan bij het oordeel van het hof.

Deel deze pagina: